Life expectancy in Ethiopia - Jan 2004-2010
ኣመተ ሚኢቲ ዓመት

(ብዶ/ር ክንፈ አብርሃ) ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ’ቱ ንልዕሊ ሓደ ሽሕ ዓማዉቲ ዝዘለቐ ስልጣነ ኣኽሱም ኣብ ዓለምና.

ዝተሓላለኸ ቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ መዓስ?

መእተዊ ኣዝዩ መፀገምን ዝተሓላለኸን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ውሽጥን ደገን ብዝመፁ መበገስታት ንኣስታት 150 ዓመታት.

መማኸሪ መለስን ራእሲ መኮንንን

ብክብሮም ኣብርሃ (ሳብያን) • ዓሚ ኣብ ቁልቢ ገብርኤል ዝተፋለጥኽዎ ሰብኣይ ከምዚ በለኒ: “ንመለስ ኣባይ ንኽግደብ.

11 ለካቲት መንፀፍ መንነትን መቐይሮ ታሪኽን ህዝቢ ትግራይ

(መሓሪ ዩሓንስ ) ዓሰርተ ሓደ ለካቲት ካብቲ ናይ 17 ዓመት መሪርን ፈታን ቃልሲ ዝዘለለ ትርጉም.

ከም ተጋሩ ትኽክለኛ መንነትናን ተግባርናን – ኣብ ብዘይሰኸፈት እንተቕረብና ኸ?

(ብጌታቸው አረጋዊ) ኣረጋዊ ዝተበሃለ ባህላዊ ጭራ ዝደርፍ እዩ(ኣብ ኣኽሱም)። ኣብቲ ደርፉ ካብ ዘሎ ግጥሚ… …….እዞም.

ኣኸይባ…..ኣኸይባ…….ኣኸይባ እየ

(ብየማነ ገብረመስቀል – ደራሲ) መቸስ ትምቢተ መፅሓፍ ግዲ በፂሑስ መከራን ኣኼባን እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ፡፡ ምድምማፅን ምክብባርን.

ሕቶ ብሄር(ተኝነት) ኣብ ዘበናዊት ኢትዮጵያ – ግደ ተጋሩ ኣብ ምምላስ እቲ ሕቶ

መንግትነትን ሕገ መንግስትን ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶ ብሄር(ተኝነት)ን …… ምላሹን ኣብ ዘበናዊት ኢትዮጵያ (ግደ ተጋሩ ኣብ.

ዶ/ር ገላውዲዎስ:- ታሪክ ኢትዮጵያ 5000 ዐመት ዝሽፍን እዩ

* “[ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ክፍለዘበን ታሪክ እዩ ዘለዋ ንዝብሉ ሰባት]…ብሓፂሩ ካብ ታሪክ ተመሃሩ በይዛኹም እየ.

ኢትዮጵያዊ ዝበሃል መንነት የለን።

(Yemane Nagish) ሆኒ…ኢትዮጵያዊ ዝበሃል መንነት የለን። ኣይክህሉን ´ውን፥ ኢትዮጵያዊነት ዜግነት እዩ። እንተሃለየ ´ውን ናይ ሕሸት.

“ናይ ህወሓት ትንሳኤ ናይግድን እዩ” – አቦይ ስብሓት ነጋ

Highlights:- * ኣካል ናይ’ዚ ሽግር ዝነበረ ኣካል ፍታሕ ከምዘይኸውን ዓለማዊ ሓቂ እዩ፡፡ ስለዚ ዝነኽኡን ዝተነኽኡን.