Author: Wurayna Magazine

Wurayna Magazine

Image - Wurayna magazine, Abay Tsehaye
ኣባይ ፀሃየ:- “ንሪኦ ዘለና ህውከት ኣብ ትግራይ እውን ዘይመፀሉ ምኽንያት የለን”

ውራይና መጽሔት፦ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዝኒሀ ፖለቲካዊ ኩነታት መሰከፊ እዩ ዝብል ይበዝሕ ኣሎ፤.

ዉዕሽክሽክሽክሽክሽ

(ሃይላይ ሓድጉ –ደራስን ጋዜጠኛን) ብዛዕባ ሳዕስዒት ኢና ክነንብብ። ሹሽ ፣እዥም፣ እሽም፣ ዉዕሽክሽ ኣብ እዋን ሳዕስዒት.

ቃለመጠይቕ ምስ ፊተውራሪ ሙዑዝ በየነ ተድላ

ፊተውራሪ ሙዑዝ በየነ ተድላ ይበሃሉ። ወዲ 86 ዓመት በዓል ፀጋ ዕድመ እዮም(ብዕድመ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝሓሰብዎ.

“ሰብኣይ ኣንስቲ ክልተ ናብዚ ናብቲ ክብል ሞተ”

(ንዋይ ሓድጉ – ብጋዜጠኝነት ቀዳማይ ድግሪ) እዚ ግዘ ፀቢብን ፅጉምን ካብ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደ ብደረጃ.

ሕዱር ሕማም ናፍቖት ትማሊ

(ማቲዎስ የማነ) ሰባት ንዝተፈጠሩሉ ፣ ዝነበሩሉ ብፅቡቕ መልክዑ ዘስተማቅርዎ ኢሉ ዉን ብታሪኽ ጥራሕ ዉን ተኾነ.

ወያነና! እንተተካኢሉ ብፅቡቕ ይነደቕ፣ እንተዘይተካኢሉ ይኳነ፤ ሕማቕ ግን ኣይብፅሓዮ፡፡

(ብዓብለሎም መለስ – [email protected]) መንደቕን ዃናን ዳርጋ ኣብ መብዛሕቲኡ ከባቢታት ትግራይ ልሙድን ፍሉጥን ጉዳይ እዩ፡፡.

ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ(ህወሓት)ን ሀገራዊ ባህልናን

“ህወሓት መዋእሉ ብዙሓት ፈተናታት እናሰገረ እናስዓረ ዝመፀ ኣብቱ እዋን ካብ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ውድባት  ብዕላምኡን ህዝባውነቱ.

ስሑል(ገሰሰ አየለ) – ለካቲትን፣ ደደቢትን

(ሃይላይ ሓድጉ – ደራስን ጋዜጠኛን) ሓደ እዋን ናብቲ 11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ.

ለለ ከፅውዩና እዮም – ስቕታና ንዘጀገኖም ፈራሓት

(ዳንኤል ኣስመላሽ) ኢትዮጵያ ማእሰርቲ ዘጀግነላ ሃገር እናኾነት እያ፤ ካብ ሃይለስላሰ ጀሚሩ መማኽርቲ መንግስቱ ዝነበረን ባዕሉ.

ቃለመጠይቕ ምስ ቢተው በላይ (ክሳብ 1993 ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ዝነበረ)

ነባር ተጋዳላይ ቢተው በላይ ኣብ ከተማ ዓድዋ ተወሊዱ ዓብዩ፡፡ ክሳብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ.