የማኅበረ-ቅዱሳን ሪፖርት| የዋልድባ ገዳምና የወልቃይት ስኳር ልማት ጉዳይ [Amharic]

መንግስት በትግራይ ክልል ወልቃይት ወረዳ የጀመረው የስኳር ልማት ፕሮጀክት በአካባቢው የሚገኘውን ጥንታዊው ዋልድባ ገዳም ላይ ጉዳት ያደርሳል በሚል ሲያወዛግብ መቆየቱ ይታወሳል፡፡

ጉዳዩን አስመልክቶ የተለያዩ አካላት መግለጫ የሰጡ ሲሆን፤ ባለፈው ሳምንት ደግሞ ማኅበረ-ቅዱሳን ሪፖርቱን አቅርቧል፡፡ ሪፖርቱ በዋልድባ ገዳም ሕልውና ላይ አደጋ እንደሌለ ቢያመለክትም በአቅራቢያው በሚገኙና ዝምድና ባላቸው ሦስት ቤተክርስቲያኖች በፕሮጀክቱ ሳቢያ እንደሚነሱ ይጠቁማል፡፡ መንግስት ጉዳዪን ያስተናገደበትን አግባብም ይተቻል፡፡ በተጨማሪም

የማኅበረ-ቅዱሳን ሪፖርት ‹‹ ቅዱስ ሲኖዶስም ……. ዛሬ ለሚስተዋለው ›› ሲል ያሳስባል፡፡ በሪፖርቱ ሌላ ክል ላይ እንደተመለከተው ከሆነ ቤተሚናስና ቤተጣዕማ ማሕበራት ከትግራይና ጎንደር በመጡና አሁን በሕይወት በሌሉ ሁለት የሀይማኖት አባቶች ተከታዮች የተመሠረቱ ማሕበራት ናቸው፡፡

የማኅበረ-ቅዱሳን ሪፖርት ‹‹ ምእመናን እንደቤተክርስቲያን ልጅነታቸው ለገዳሙ መቆርቆራቸው ተገቢና አስፈላጊም ነው፡፡ ምናልባትም የመረጃ ማጣት፣ የቦታው ርቀት፣ ከተለያዩ ሚዲያዎች በየጊዜው የተለያዩ መረጃዎች መውጣታቸው ብዙዎችን ረብሷል፤ ጽንፍ እስከማስያዝም ደርሷል፡፡ ይህ ሁኔታ ወደስሜታዊነት እንዳያደርሰን መጠንቀቅ ያሻል ›› በማለት ምእመናንን ሲያሳሰብ እና መንግስትና ቤተክህነት አስፈላጊ የማረጋጊያና የምክክር መድረኮችን እንዲፈጥሩ እንዲሁም የካሣና ተለዋጭ መሬት ጉዳዮች ላይም ከወዲሁ ውይይት እንዲጀምሩ መክሯል፡፡ ሒደቱን እየተከታተለም መረጃ እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል፡፡

የማኅበረ-ቅዱሳንን ሪፖርት ሙሉ-ቃል ከዚህ በታች ያንብቡ፡፡ (የቃላት ግድፈት ሪፖርቱ ኮፒ ሲደረግ ከፎንት ለውጥ በተያያዘ የተፈጠሩ ሲሆኑ፤ ለማስተካከል ተሞክሯል)

————————————–

bêLDÆ gÄMÂ bwL”YT SኳR L¥T PéjKT mካkL ytf-rWN xlmGÆÆT xSmLKè ¥~br QÇúN ÃdrgW _ÂT zgÆ

h.ĉ

ካlፉT h#lT ƒST w‰T wÄ!H kêLDÆ gÄM UR btÃÃz bmNG|T bgÄÑ mካkL xlmGÆÆT tkSቷLÝÝ xlmGÆÆt$M Bz#ãCN xnUG…L½ xk‰K…LÝÝ kg#Ć mGzF yተነሣ bRካቶCN s!ÃS=NQ s!ÃúSB ቆyቷLÝÝ ybRካ¬ x!T×ùWÃNN Tk#rT yúb hg‰êE g#ÄYM ç•LÝÝ xlmGÆÆt$N l¥wQ kmÙÙT xNÚRM¿ yg#ĆN MN+ mFT_ nÈ_lÖ ¥yT XSk¸kBD DrS bsW Lb# s!m§lS öYaLÝÝ

bx!T×ùà åRèìKS tê?ì b@tKRStEÃN sNbT TMHRT b@èC ¥d‰© mM¶Ã ¥~br QÇúNM XWn¬WN l¥È‰T kmUb!T 25(30 qN 2004›.M xMST xƧT Ãl#T yL;#ካN b#DN wdï¬W L÷ nbRÝÝ b#Dn# bï¬W bmgßT h#l#NM xካ§T ¥lTM ygÄÑN xÆèC (ygÄÑ xÆèC S¥cW XNÄ!-qS f”d¾ ÆlmçÂcW¿ b{/#û WS_ ygÄÑ mn÷úT b¸L ywL SM tgL[êL)½ yPéjKt$N ˆ§ðãC½ ytlÆ y~BrtsB KFlÖC b¥nUgR ÃgßWN M§> kL;#ካn# :Y¬ UR bm=mR sÍ Ãl ¶±RT Yø tmLሷLÝÝ

yz!H {/#F ›§¥ yL;#k#N ¶±RT y¥~b„ xm‰R xካL ks¥ bኋ§¿ kL† L† xQÈÅãC t=¥¶ mr©ãC UR bmmRmR Ã[dqWN ¶±RT ¥QrB nWÝÝ

l.êLDÆ gÄMÂ xካAb!W kmNfúWÃT tቋማት xNÚR

l.1. _qET SlêLDÆ

êLDÆ bx!T×ùà s»ÂêE KFL b¯NdR ¼bxÄ!xR”Y wrļ X bTG‰Y ¼b¥Y iB¶ wrÄ ¼ WS_ y¸g" yx!T×ùà åRèìKS tê?ì b@t KRStEÃN ካሏT QÇúT mካናT xNÇ nWÝÝ YH QÇS ï¬ «XHL xYz‰B>½ XRš xY¬rSB>½ `-!xT xYšgRB>´ y¸L ”L k!ÄN yts-W s!çN¿ byzmÂt$ btlÆ SäC s!-‰ öY¬LÝÝ Xnz!HM KBr QÇúN½ gÄm êl!½ xR¥dU êLDÆ bmÆL Y¬w”l#ÝÝ

êLDÆ bx‰T wNøC ytkbb x‰T QR{ ÃlW QÇS ï¬ nWÝÝ êLDÆN bSt s»N tkz@½ bSt M|‰Q XNSý bSt M:‰B ²Ê¥ X bSt db#B ¥Yê&YÆ ytÆl# wNøC ÃêSn#¬LÝÝ mLK› MD‰êE xq¥m-#M bdb#B sÍ Ãl çñ wd s»N ¼tkz@ wNZ¼ dGä SÍt$ Xy-bb YሄÄLÝÝ bWS-#M bRካ¬ gÆR yçn# wNøC ¹löãC½ »Ä¥Â tÄͬ¥ yçn# XJG ¥‰k! yçn# ï¬ãC y¸gß#bT nWÝÝ yxyR NBrt$M bxB²¾W ¼95 pRsNT ö§ X 5 pRsNT dU¼ YwK§LÝÝ

kxyR §Y btnሣ ካR¬ mrT êLDÆ ks»N XSk db#B bx¥ካ" 40k!.»¿ kM|‰Q XSk M:‰B bx¥ካ" 21.25 k!.» RZmT ÃlW s!çN¿ -Q§§ SÍt$M 850 Sk#ê&R k!lÖ »TR wYM 85,000 ÿK¬R YçÂLÝÝ

bêLDÆ KLL WS_ ƒST gÄ¥T y¸gß# s!óN¿ |R;t gÄ¥cW xND ›YnT ²ÊM y¸dUgû ¥~b‰T ÂcWÝÝ XnRs#M_ êLDÆ xBrN¬NT mD`n@ ›lM½ êLDÆ ÄL>H½ êLDÆ s_R ÂcWÝÝ êLDÆ xBrN¬NT bTG‰Y¿ s_R ÄL>H gÄ¥T dGä bx¥‰ KLL Yg¾l#ÝÝ

1. êLDÆ xBrN¬NT mD`n@ ›lM gÄM

YH gÄM bêLDÆ KLL WS_ ካl#T gÄ¥T TLq$ xNUÍW s!óN b485 ›.M jMé mÂNÃN bï¬W Yñ„ XNdnbR m²GBT ÃSrÄl#ÝÝ bz!H ¬§Q gÄM y§m yÈm xYqmSbTM¿ yäq ydmq xYlbSbTMÝÝ mn÷út$ y¸mgb#T _RF nWÝÝ bz!H gÄM h#lT ¥~b‰T Yg¾l#ÝÝ Xnz!HM «b@t ¸ÂS´ X «b@t È:m KRSèS´ YƧl#ÝÝ SûWN Ãgß#TM xÆ ¸ÂS X xÆ È:m KRSèS ktÆl# bzmÂcW bgÄÑ bmMHRnT bxbMn@TnT xgLGlW ካለፉ xÆèC nWÝÝ xÆ ¸ÂS k¯NdR½ xÆ È:m KRSèS kTG‰Y bGx¥RÃM ym-# XNdón ygÄÑN ¬¶K y¸ÃSrÄW m{/F YgLÚLÝÝ h#lt$M mMH‰N ካለፉ bኋ§ bh#lt$ xÆèC dq m²ÑRT mካkL xlmGÆÆT tf_é CG„ ²Ê DrS YStê§LÝÝ

2. êLDÆ ÄL>H k!Än M?rT gÄM

êLDÆ ÄL>H kêÂW gÄM kêLDÆ xBrN¬NT yG‰" m/mDN _”T ¹>tW bሔÇ xÆèC ÄL>H ktÆlW ï¬ b1505 ›.M ytmrt gÄM nWÝÝ

3. êLDÆ s_R k!Än M?rT gÄM

YHNN gÄM ymrt$T kêÂW gÄM kêLDÆ xBrN¬NT tlYtW yw-# mn÷úT ÂcWÝÝ YHN gÄM l!Ãqn# yÒl#bTM XNd ÄL>H k!Än M?rT h#l# G‰" m/mD `Yl#N XÃSÍÍ ys»n#N KFL bwrrbT g!z@ bêLDÆ xBrN¬NT Ãl#T mn÷úT lmGdL s!mÈÆcW¿ k¥~b„ ytwsn# mn÷úT ¬ït k!Än M?rTN YzW bmMH‰cW bxÆ zwLd ¥RÃM Xytm„ xBrN¬NTN lqW wd ÄL>H gb#ÝÝ Ã zmN kxlf bኋ§M gÄÑ XSk xh#N bz!h# ï¬ [Nè Yg¾LÝÝ

bêÂW xBr¬NT gÄM bh#lt$ mካkL ÃlW RqTM b!çN TLQ nWÝÝ bgÄÑ ÃgßÂcW xÆèC XNd¸ÃSrÇT kêLDÆ xBr¬NT XSk ÄL>H DrS k40 XSk 50 k!lÖ»TR DrS XNd ¸RQ YÂg‰l#ÝÝ

l.2. kQÇs# ï¬ W+ Ãl# xBÃt KRStEÃÂT

bz!H |R y¸gß#T gÄ¥T k§Y ካynW yêLDÆ KLL wYM bx‰t$ wNøC ktkbbW QÇS ï¬ WÀ Ãl# ÂcWÝÝ k¬C bx+„ yMNmlk¬cW GN kêLDÆ xBrN¬NT gÄM UR q_t¾ xStÄd‰êE x!÷ñ¸ÃêE GNß#nT çcWN PéjKt$ q_t¾ g#ÄT ÃdrsÆcWN ƒST gÄ¥T BÒ YçÂLÝÝ

Xnz!HM gÄ¥T kQÇs# KLL W+ bmçÂcW _RF úYçN yÄg#ú XNj‰ Yb§ÆcêLÝÝ mn÷út$ l‰úcW lêLDÆ xBrN¬NT gÄM Fí¬ y¸WL sl!_½ n#G ymúsl# y¸mrTÆcW yXRš mÊT Yø¬M y¸g"ÆcW ÂcWÝÝ kz!H bt=¥¶M bXnz!H gÄ¥T b:D» ygû½ yጤ m¬wK ÃU-¥cW xÆèC kêLDÆ m_tW ÃgGÑÆcêL¿ Yõ„ÆcêLÝÝ Xnz!H gÄ¥T y¸ktl#T ÂcW፡(

1. ¥Y /Rg{ g!×Rg!S

2. :Èñ ¥RÃM

3. ¥YUÆ QÇS ¸ካx@L

/. bQÇs# ï¬ DNbR xካባb! Sl¸gnÆW PéjKT x-”§Y Äsú

/.1. yPéjKt$ YzT

yPéjKt$ Ælb@T yØd‰L Ä!äK‰tEK ¶pBl!K x!T×ùà SኳR ÷R±Ê>N nWÝÝ y«wL”YT SኳR L¥T PéjKT´ bwL”YT wrÄ Yg¾LÝÝ bz!H ï¬ y¸tgbrW PéjKT bWS-# kòcW N;#úN PéjKèC xNÚR bx‰T kFlN ¥yT XNC§lNÝÝ Xnz!HM፡(

/.1.1. GDb#

b²Ê¥ wNZ §Y y¸‰W GDB btmr- xfR §Y y¸‰ GDB /Earth Fill Dam/ y¸ÆL nWÝÝ 50 ¹!? ÿK¬R XNÄ!Ãl¥ y¬qdW GDB bSt M|‰Q êLDÆ bStM:‰B wL”YT ÃêSn#¬LÝÝ bh#lt$ t‰‰ãC ¥lTM bêLDÆ bwL”YT mካkL ÃlW RqT 720 »TR nWÝÝ GDb# bx-”§Y 3.8 b!l!×N k#B W` YY²LÝÝ Gድb# V QR{ /V shape/ ÃlW s!óN bêLDÆ xQÈÅ 1047 »TR¿ bwL”YT bk#L 1017 »TR kF¬ xlWÝÝ

y²Ê¥ wNZ kÆ?R -lL b§Y 810 »TR nWÝÝ GDb# y¸ÃLQbT /Crust Level/ kÆHR ጠlL b§Y 953 »TR s!çN¿ bGDb# y¸ä§W kFt¾ yW`W m-N kÆHR -lL b§Y 949.12 »TR YdRúLÝÝ W`W b¸ä§bT g!z@ kF¬W ¼949.12(810=139.12¼ »TR nWÝÝ W`W bXJg# äLè kGDb# b§Y XNÄYfS W` ¥StNfš /Spill Way/ bwL”YT xQÈÅ XNd t‰lT kGDb# Ä!²YN lmrÄT YÒ§LÝÝ

/.1.2. yXRš L¥T

bz!H PéjKT bên"nT lÍB¶ካW GBxT y¸ónW y¹N÷‰ xgÄ y¸l¥bT yXRš ï¬ y¸zUJbT N;#S PéjKT nWÝÝ ¹N÷‰ xgÄW b50,000 ÿK¬R mÊT §Y Yl¥LÝÝ lz!HM y¸çN kGDb# jMé ymSñ mrt L¥T YzrULÝÝ

/.1.3 ySካR ÍB¶ካ GNƬ

bxyR RqT ¼Air distance¼ ytnሣW ካR¬ XNd ¸ÃSrÄW ÍB¶ካW kêLDÆ 39.75 k!.» RqT §Y bwL”YT bmzU bk#L Ytk§LÝÝ Y,WM bPéjKT snÇ §Y bGL{ tqMÈ*LÝÝ ÍB¶ካW bqN 25,000 TCD /Tone cane per day/ xgÄ mF=T y¸CL xQM xlWÝÝ

kz!H WS_ 10 pRsNT ¥lTM 2,500 èN S_R bqN ÃmR¬LÝÝ kz!HM bt=¥¶ ktrf MRt$ x!¬ñL ÃmR¬LÝÝ

/.1.4 ykt¥ ¼ymNdR MSr¬¼

mNdR MSr¬W bwL”YT wrÄ s!çN¿ y?Zb#M xsÍfR bh#lT ›YnT mNgD YkÂwÂLÝÝ ÍB¶ካW s!ቋቋM lÍB¶ካW tq_rW y¸„ ‰t®C bPéjKt$ MKNÃT y¸n# sãC y¸sF„bT ÂcWÝÝ

ymjm¶ÃW ymNdR MSr¬ lÍB¶ካW ‰t®C y¸‰ nWÝÝ xm‰rt$NM xSmLKtW x!N©!nR YS/Q yPéjKt$ Ä!²YnR «11 mNdéC Y‰l#ÝÝ ymjm¶ÃW mNdR kGDb# 16 k!.» Rö b¥YUÆ wrÄ Y‰LÝÝ k²M Xy‰q ሄì ym=ršW mNdR 90 k!.» mg#X b¸ÆL xካባb! Y‰L´ BlêLÝÝ

h#lt¾W ›YnT ymNdR MSr¬ bPéjKt$ MKNÃT kqዬxcW l¸fÂql# sãC y¸‰ nWÝÝ Xnz!H sãC y¸sF„bT ï¬ _Ât$ t-Âö Xz!H ï¬ §Y nW y¸L ngR XNdl@l ÆlÑÃãc$ ÃSrÄl#ÝÝ bGDb# _ÂT Ä!²YN |‰ §Y ytútûT x!N©!nR YS/Q «btlY Xz!H አካባb! YF‰l# y¸L ngR ÆYñRM¿ W`W k¸ÿDbT ካናL k25(35 k!.»´ ÆlW RqT §Y l!sF„ XNd¸Cl# ÃSrÄl#ÝÝ

k²Ê¥ GDB XSk 16 k!.» RqT wd wL”YT wrÄ MNM ›YnT ymNdR MSr¬ XNd¥YካሔDbT ÆlÑÃãc$ ÃSrÄl#ÝÝ «YH ï¬ +NÅ yçn DNUY¥ mÊT bmçn# lL¥TM çn ?Zb#N l¥SfR xÃglGLMÝÝ y_Ât$ WጤTM XNd¸ÃúyW ï¬W y¥YmC /Unsuitable/ y¸ÆL yxfR ›YnT ÃlW bmçn#´ l!gnÆbT xlmÒl#N ÆlÑÃW x!N©!nR YS/Q ÃSrÄl#ÝÝ YHM h#n@¬ ymNdR MSr¬W wd ðT kt¥W b!sÍ XNኳN wd GDb# y¥YmÈ mçn#N ÃSrÄLÝÝ

m. PéjKt$ §Y gÄ¥WÃn# Ãn#xcW _Ãq&ãC yL;#ካn# :Y¬

bmNG|T bgÄ¥WÃn# mካkL ytf-rWN xlmGÆÆT½ ygÄÑN Yø¬½ PéjKt$ y¸tgbRbTN xካባb! Yzt$N k§Y tmLKtÂLÝÝ g#ĆN xSmLKè kG"¬CN UR b¥Kl xk‰ካ¶ yçn# _Ãq&ãCN mrT xDRgN¿ bgÄ¥WÃn# ytn# _Ãq&ãCN XNd ¸ktlW XNmlk¬cêlNÝÝ

1. «yGDb# G¥> KFL wd êLDÆ DNbR mGÆt$´ mn÷út$ y¸ÃqRb#T t”Wä nWÝÝ የስኳR L¥T PéjKT MKTL |‰ xSk!ÃJ xè dúl" gBr |§s@ «yêLDÆN MDR ynካnW lW` ¥ö¶Ã BÒ kF¬W 136 »TR nW¿ W`WM y¸fsW kêLDÆ bt”‰n! xQÈÅ wd wL”YT nW´ b¥lT ÃSrÄl#ÝÝ X¾M bg#B"¬CN lmrÄT XNdÒLnW kÄ!²Yn# ytwsdW mr© XNd¸ÃmlKtW GDb# wd êLDÆ Yø¬ 330 »TR YgÆLÝÝ ‰t®CM b|‰ §Y XNÄl#½ gLÆ+ mk!ÂãC xfR s!ÃGz# ‰t¾WM s!‰ tmLKtÂLÝÝ kMLk¬CN bt=¥¶ ÆläÃãC bGDb# Ä!²YN §Y Ædrg#T _ÂT mrT ys#R ÷NST‰K>N |‰ xSk!ÃJ xè xRxà GR¥ YHNn# xrUG-WLÂLÝÝ xè xRxà «GDb# 40 ÿK¬R mÊT §Y ÃRÍL´ b¥lT ÃSrÄl#ÝÝ YHM 16.6 ÿK¬R wd êLDÆ¿ 23.4 ÿK¬R bwL”YT xQÈÅ ÃlWN KFL YY²L ¥lT nWÝÝ XNd ÆlÑÃW ¥B‰¶ÃÝÝ wd êLDÆ DNbR ytgÆW 16.6 ÿK¬R bk!lÖ »TR SÂs§W 0.166 Sk#ê&R k!lÖ »TR YçÂLÝÝ

2. «;{m QÇúN tn|ቷL´¿ YH h#lt¾W ygÄÑ mn÷úT xb@t$¬ nWÝÝ yPéjKt$ ˆ§ðãC ;{M mnሳt$N ÃMÂl#¿ ngR GN ytn#TN ;{äC xSmLKè yåPÊ>N ˆ§ð xè g@¬cW :b#Y «bq$ጥR 20 s!çn# Xnz!HM bKBR xÆèC btgß#bT xÆ nÉ gÄM XNÄ!ÃRû xDRgÂL´ b¥lT M§> s_tWÂLÝÝ xNÄND gÄ¥WÃNM Y,Nn# xrUG-WLÂLÝÝ ngR GN b¦ÃW ;{äC bKBR ¥rF b!S¥ÑM kï¬W XNÄ!fLs# ytdrg#T ;{äC q$ጥR §Y xYS¥ÑMÝÝ

3. «wd xÆ nÉ gÄM mNgD tqዷL´ y¸lW ƒSt¾W ymn÷út$ xb@t$¬ nWÝÝ ˆ§ðãc$ lz!HM M§> x§cWÝÝ x!NJnR YS/Q «yxfR _ÂT l¥DrG 500 »TR wd gÄÑ KLL mNgD -RgN g#DÙD y¸öFrWN ¥>N xSgBtN nbRÝÝ q$ÍéWNM ያካሄDnW bêLDÆ mÊT½ b²Ê¥ wNZ mካkL §Y X bt”‰n! xQÈÅ bwL”YT nWÝÝ bXnz!H bƒSt$M ï¬ãC ytgßW y_ÂT WጤT y¸ÃúyW mÊt$ W` mÃZ y¸CL xQM XNÄlW nWÝÝ ¥>n#N ካSወጣEN bኋ§ GN mNgÇN zGtnêL´ b¥lT ÃSrÄl#ÝÝ X¾M Y,W mNgD mqdÇN ÃyN b!óNM bxh#n# wQT MNM ›YnT xgLGlÖT XNd ¥Ys_ tmLktÂLÝÝ

4. «gÄ¥¬CN½ xDƉèÒCN l!fRs#BN½ yXRš mÊèÒCN bW` l!-ÍBN nW´ y¸lW dGä x‰t¾W ygÄ¥WÃn# xb@t$¬ nWÝÝ bï¬W tg"tN h#l#NM xካ§T -YqN XNdtrÄnW btlY kêLDÆ xBrN¬NT gÄM UR bxStÄdR yrJM zmÂT GNß#nT çcW¿ XNÄ!h#M lgÄÑ ¥~brsB Fí¬ y¸Wl# ysl!_½ yn#G ymúsl#T MRT y¸ÃSgß# yXRš ï¬ãCN y¸ÃStÄD„ ƒST xBÃt KRStEÃÂT knXRš ï¬cW XytgnÆ ÆlW PéjKT MKNÃT YfRúl#ÝÝ Xnz!HM ¥YgÆ QÇS ¸ካx@L½ ¥Y /Rg{ g!×Rg!S :Èñ ¥RÃM ÂcWÝÝ

Xnz!H gÄ¥T xDƉT yxካAb!W ~BrtsB YglgLÆcêLÝÝ yx_b!ÃW MXmÂNM lmn÷út$ ÃRs#§cêL½ sBl# s!dRSM Ã+ǧcêLÝÝ mn÷út$M Xyqds# ?Zb#N ÃglG§l#ÝÝ XNÄ!h#M bêLDÆ xBrN¬NT gÄM ñrW b:D» mGÍT½ yጤ m¬wK s!ÃU_¥cW m_tW y¸ÃgGÑÆcW ï¬ãC ÂcWÝÝ XNd PéjKT ˆ§ðãc$ ¥B‰¶Ã Xnz!H gÄ¥T y¸n#T kGDb# wd ¹N÷‰ L¥t$ y¸ሔdW W` Sl¸Ã_lqL”cW nWÝÝ

5. «yGDb# W` äfR b@¬CN yónWN bQÇs# KLL WS_ y¸gßWN xÆ nÉ gÄM Ã_lqLqêL¿´ YH GDb# t-Âö xgLGlÖT mS-T s!jMR y¸ksT xdU nW b¥lT mn÷út$ y¸Ãns#T |UT nWÝÝ bXRG_ lgÄÑ bäfR b@TnT y¸ÃglGlW yxÆ nÉ gÄM kGDb# bh#lT s›T yXGR mNgD RqT §Y bQÇs# KLL WS_ Yg¾LÝÝ kF¬WM kÆ?R -lL b§Y 1072 »TR nWÝÝ kGDb# Ä!²YN lmrÄT XNd ¸ÒlW GDb# YYzêL tBlÖ k¬qdW kF¬ 949.12 »TR kF¬ b§Y xLæ xYfSMÝÝ XNÄYfSM bGDb# M:‰ÆêE KFL ¼bwL”YT xQÈż yGDB ѧT mk§kà ¼Spil way¼ tRèl¬LÝÝ kz!H xNÚR W`W wd QÇs# KLL wd xÆ nÉ gÄM ymFsS :DL ylWMÝÝ

. y¥~b„ xStÃyèC

êLDÆ _N¬êE ¬¶ካዊ gÄM kmçn#M b§Y lhgR½ l?ZB y¸[L† mÂNÃN xÆèC Ãl#bT ytqds ï¬ nWÝÝ YHN gÄM m-bQ½ mNkÆkB½ y¸ÃSfLgWN Yø¬WN ¥SkbR ymNG|T yh#l#M x!T×ùÃêE yWÁ¬ GÁ¬ nWÝÝ b@tKRStEÃN L¥T XNÄYl¥ yMT”wM xYdlCM¿LT”wMM xTCLMÝÝ ngR GN bêLDÆ DNbR §Y y¸‰W PéjKT bgÄÑ §Y y¸ÃmÈW xl#¬êE t{:ñ xlW b¸L ygÄÑ ¥~bR MXmÂN ytlÆ /úïCN Xysnz„ nWÝÝ

PéjKt$ bgÄÑ §Y ካmጣW g#ÄèC WS_ ê êÂãቹ፡(

1. kQÇs# ï¬ W+M b!çN bgÄ¥WÃn# y¸tÄd„ ƒST xBÃt KRStEÃÂT መnሳ¬cW

2. bXnz!H ƒST xBÃt KRStEÃÂT z#¶Ã y¸gß# yXRš mʬcW bW` y¸¹fn# mçÂcW

3. yW`W GDB 16.6 ÿK¬R mÊT wd QÇs# KLL gBè m‰t$ y¸-qs# ÂcWÝÝ

bz!H PéjKT TGb‰ §YM btÙÄ" y¬† S?tèC wYM gDlèC y¸ktl#T ÂcW

1. xSqDä bqE yçn WYYT k¸mlk¬cW xካ§T UR btlYM kgÄ¥WÃn# UR xlmdrg#

2. CG„N lmF¬T ytÿdbT mNgD xGÆBnT _Ãq& y¸ÃSnሳ mçn# Y-qúl#ÝÝ

. ¥-”lÃ

¥~b„ bwL”YT XytgnÆ b¸gßW ySካ*R PéjKT bGDb# z#¶Ã ÃlWN nƉêE h#n@¬ x_Nè ÃzUjWN ¶±RT bmÃZ k¸mlktW kFt¾ ymNG|T xካL UR WYYT xDR¯ nbRÝÝ MNM XNኳN ?Zb#N mn÷út$N Ãúzn DRg!T b!ksTM ytf-rWN CGR bWYYT lmF¬T bmNG|T bk#L ZG°nT XNÄl lmrÄT C§*LÝÝ PéjKt$ bgÄÑ bgÄ¥WÃn# §mÈW g#ÄT tgb!WN ካሣና tlê+ ï¬ lmS-T f”d¾ XNd çnM tgNZÆ*L¿ lz!HM bb@tKRStEÕ bk#L xSf§g!W xካL tmDï WYYT XNÄ!jmR btdrgW WYYT tgLÚ*LÝÝ

lz!HM -Q§Y b@tKHnTN½ ygÄÑN x¯‰ÆC xHg#r SBkT½ gÄÑN yMXmÂN twካዮC XNÄ!h#M yhgR >¥Gl@ãCN Ãútf nÚ yçn yWYYT mDrK mF-R bU‰ mwÃyT ÃSfLULÝÝ bWYYt$M mNG|T Ñl# yPéjKT snÇN Yø bmQrB ¥SrÄT yWYYèc$ W-@T mLካM XNÄ!óN ¥DrG XNÄlbT XÂMÂlNÝÝ bt=¥¶M b_N”q& ygÄÑN xNDnT y¸-bQbTN h#n@¬ bU‰ btgßW ymFTሔ ˆúB tGƉêE l!ÃdRG YgÆL XN§lNÝÝ

QÇS s!ñìSM yb@tKRStEÃn!t$ yb§Y xካL bmçn# ygÄÑN CGR CG„ xDR¯ mFTሔWN ¥f§lG½ ygÄÑN KBR ¥S-bQ½ xÆèCN ¥rUUT½ ²Ê l¸StêlW CGR mÆÆS k¸Åwt$ g#Ä×C xNÇ bmón# bb@t ¸ÂS bb@t È:¥ mካkL ÃlWN CGR mF¬T xlbTÝÝ k¸mlk¬cW ymNG|T xካ§TM UR b!çN mwÃyT CG„N mF¬T Sl gÄÑ qDmW töR”¶n¬cWNM ¥úyT xlÆcWÝÝ

MXmÂNM XNd b@tKRStEÃN LJn¬cW lgÄÑ möRö‰cW tgb! xSf§g!M nWÝÝ MÂLÆT ymr© ¥ÈT½ yï¬W RqT½ ktlÆ ¸Ä!ãC byg!z@W ytlÆ mr©ãC mWȬcW Bz#ãCN ረbሿL¿ {NFM XSk ¥SÃZ ደርሷLÝÝ YH h#n@¬ dGä wd S»¬êEnT XNÄÃdRsN m-NqQ ÚLÝÝ ¥~br QÇúNM ygÄÑN _QM b¥SkbR ygÄ¥WÃn#N _Ãq& tgb!WN M§> XNÄ!Ãg" b¥DrG bk#L bÑý bsW `YL b¸ÃSfLg# DUæC h#l# ybk#l#N DRš l¥DrG ZG° nWÝÝ bt=¥¶M /!dt$N Xytk¬tl mr©ãCN lh#l#M y¸ÃqRB món#N YgLÚLÝÝ

wSB/T lXGz!xB/@R

((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ሪፖርቱ በፒዲኤፍ ፎርማት በማኅበሩ ዌብሳይት ላይ ይገኛል Download the report from Maheber-Kidusan website. [PDF – 3.28 mb]

Daniel Berhane

more recommended stories