Recent:

Tigray

ልእኽቶታት ካልኣይ ወያነ ትግራይ ናብይ ኣበሉ?

Friday, August 21, 2015 @ 7:16 pm

ካልኣይ ወያነ ትግራይ ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ስልጣን ስርዓት ሃይለስላሰ ቦቒሉ ኣብ መባእታ ዓመታት ስርዓት ደርጊ ብምግዋድን ቅልፅሙ ብምሕያልን ንህልውና ትግራዎትን ትግራይን ሓደጋ ኮይኑ ንኣማእቲ ዓመታት ዝፀንሐ ዓብላልን ገባትን ስርዓት ብምሽናፍ ሓዱሽ ሰላማዊ ናይ ልምዓትን ቃልስን [...]

ተቓዉሞ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ – መንግስቲ ትግራይ ምፍትሒ ክህቦ ይግባእ!

Thursday, August 20, 2015 @ 9:50 pm

(ሕሩይ ነጋሲ) ብሰብ ሃብቲ ትግራይ ዝተፈነወ ተቓዉሞ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ! መንግስቲ ትግራይ ብቕንዕና ሪኡ ሚዛን ብዝሓለወ ዉሕሉል አመራርሓ ምፍትሒ ክህቦ ይግባእ!! ብሰብ ሃብቲ ትግራይ ብዛዕባ ምሕደራን ዕብየትን ትግራይ ዝተፈነወ ተቓዉሞ ብፍላይ ብጉዱስ ትግራዋይ ፈታዊ ህዝቢ አይተ ዳዊት ገ/እግዛሄር [...]

ኣሰላልፋ ግዳማውያን ፀላእትና ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት

Thursday, August 20, 2015 @ 9:18 pm

ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ናይ ውሽጥን ደገን ፀገማት እንዳኣለየ ዝመፀ ዕዉት ውድብ እዩ፡፡ ኣብ ናይ 40 ዓመት ዕድሚኡ ቡዙሓት ኣንፃሩ ዝተሰለፉ ፀላእቱ ዝሰዓረ መሪሕ ውድብ ህዝቢ ትግራይ ውን እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ዝተስዓሩ ፀላእቱ ክድምይዎ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣውሪዲዎም እምበር መሊኦም ኣይጠፍኡን፡፡ [...]

ኮሓሎ መሲለንስ መንቆሮ – (ንአይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ዝተውሃበ ግብረ መልሲ)

Wednesday, August 19, 2015 @ 7:42 pm

[እዚ ጽሑፍ ነዊሕ ብምዃኑ ገጽ 2፣3፣4 እናበለ ክቅጽል እዩ። ስለዚ ነተን ኣብ እግሪ እዚ ገጽ ዘለዋ ቁጽሪታት እናጠወቅኩም ምንባብ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፎቱ።] [እዚ ጽሑፍ ኣብ ዓይጋ ፎረም ብሽዱሽተ ክፋላት ዝቀረበ እንትኸውን፤ እቲ ጸሓፊ ኣብዚ ደጊሙ ክቀርብ ብዝሓበሮ መሰረት ቀሪቡ ኣሎ።] (ብኣማኑኤል [...]

ህዝባውነትን ውልቃውነትን ኣይተ ዳዊት ሚዛን ይሓዝ!

Tuesday, August 18, 2015 @ 3:27 am

ኣይተ ዳዊት ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ትግራይ ዝሃቦ ሪኢቶታት ናብ ሚድያታት ወፅዮም ኣለው፡፡ ተጋሩ ከኣ ዘዝመሰሎም ሓሳባት ክህቡ ቀንዮም፡፡ ፈለማ ኣብ ዓይጋ ፎሮም ዝወፀ ቃለ- መሕተት ኣይተ ዳዊት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስእነት ሰናይ ምሕደራ፣ ስእነት ተሳልጦ [...]

ቃለመሕትት ኣይተ ዳዊት ብድምፅ ወያነ እንተዝፍነው ሓረስታይ ትግራይ ንሳልሳይ ግዜ ወይኑ ምሓደረ

Monday, August 17, 2015 @ 3:43 am

(ኣስፋው ገዳሙ – [email protected]) ‹‹ብዓል ግዘ ዘመስግኖ እምበር ዝነቕፎ ኣይፈትውን፡፡ምንግስቱ (ውድቡ) ዝፈትው እቲ ቅዱስ ቅዱስ ዝብሎ ዘይኮነስ እቲ ጥፍኣቱ ዝሕብረሉ እዩ» ~ ነጋድራስ ገብረሂወት ባይከዳኝ መእተዊ ሓደ ቀሺ ነይሮም…እቲ ናይ ቅሽነት ምዓርግ ኣየዕገቦምን፡፡ ኣቦይ ቀሺ ክብሃሉ ድማ [...]

መበል 12 ጉባኤ – ህወሓት ኣብ ቀራና መንገዲ

Monday, August 10, 2015 @ 7:19 pm

1. መእተዊ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ኣንፃር መንን ተቓሊሱ? ከመይ ታዓዊቱ? ኣብ ከይዲ ቃልሲ ዘቐመጦም ሽቶታት እንታይ ነይሮም? ድሕሪ ወድቀት ስርዓት ደርጊ ኣብ መፈለምታን ከይድን ቃልሲ ዝተፈጠሩ ሸቶታት ተዓዊቶም ዶ ኣይተዓወቱን? ካብ ዝብሉ ሕቶታት ክብገስ፡፡ ካብዞም ሕቶታት ክብገስ ክብል ከለኩ ብልማዳዊ [...]

ራዕድን ሽበራን ስልጡን ፖለቲካዊ መስርሕ ኣይኮነን – ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ

Sunday, May 10, 2015 @ 12:09 am

ራዕድን ሽበራን ስልጡን ፖለቲካዊ መስርሕ ኣይኮነን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማተሰኣ) ኤፕሪል 30/2015 ዓለምና ብሓደ ወገን ኣብ ክሊ ምግማቱ ዘፀግም ቅልጡፍ ከይዲ ግሎባላይዘሽን ዝተመስረተ ናይ ኢኮኖሚ ምትእስሳር ብምፍጣር፣ ሃገራት ካብ ናይ ባዕለን ህልዊ ኩነታት ተበጊሰን ለውጢ ንምምፃእ፣ ዝሐሸ ናብራ [...]

ኑቑላት ሊቃውንቲ

Sunday, March 22, 2015 @ 10:30 pm

ኑቑላት ሊቃውንቲ ተጠቒዖም የጥቁዑኻ፡፡ ኑቑላት ሊቃውንቲ ማለት ናብ መሬት ጠብ ዘይብል ፍልጠት ዘለዎም፤ ካብ ነባራዊ ሓቂ ዝረሓቑ፤ ነቲ ንውክሎ ዝብልዎ ህዝቢ ብኣግባቡ ዘይፈልጥዎ እዮም፡፡ እዛ ዘረባ ቡዙሕ ግዜ ስብሓት ነጋ ክዛረባ ይሰምዕ እየ፡፡ እንታይ ክብል ደልዩ ኢዩ ኢለ ደጋጊመ ክሓስባ ከለኹ ግን [...]

ፀገም ኤርትራ ብወለዶ ዓጋመ ምምራሕ ድዩ?

Saturday, March 21, 2015 @ 5:09 pm

ኩሉሻዕ ነፃነት ኤርትራ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ዝኾነ ይቐበሎ፡፡ ከም ኩሎም ውፅዓት ህዝብታት ዓለም ከኣ ዋላ ዘተጨወ ይኹን ነፃ ሰለዝወፀ ደስ ይብለኒ፡፡ ነፃነት ኤርትራ ግን ፀገም ኣለዎ፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ባይታ ዘየለ ሃገራዊ መንነት ክህነፅ ስለዝደለ ምስ ገረባብቲ ህዝብታት ዘጋጩ እዩ፡፡ ብዓብዩ ከኣ እቲ [...]
1 2 3 4 5 8