ተፈናቀሉ ስለተባሉት አማራ አርሶአደሮች ጉዳይ – የደቡብ ፕ/ት ሽፈራው ሽጉጤ [Amharic]

የደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ፤ ከቤንች ማጂ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ የአማራ ብሄር ተወላጆች በክልሉ መንግስት ውሳኔ እንዲወጡ ተደርጓል በማለት አንዳንድ የሚድያ ተቋማት የዘገቡት ዜና መሰረተ ቢስ ነው አሉ፡፡

ርዕሰ-መስተዳደሩ ጉዳዩን በተመለከተ ለጋዜጠኞች የሰጡት ምላሽ እንደሚከተለው ይነበባል፡፡

**********

ጥያቄ:- ሰሞኑን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ በሚገኙ አንዳንድ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት በቤንች ማጂ ዞን በጉራፈርዳ ወረዳ የሚገኙ የአማር ብሄር ተወላጆች ለአመታት ይኖሩበት ከነበረው አካባቢ የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ መንግስት በ2003 ዓ.ም በተላላፈ መመሪያ መሰረት ተፈናቅለዋል ሲሉ ዘግበዋል፡፡ ለመሆኑ የተባለው እውነት ነው? ቢብራራልን?

ክቡር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ፡- በመጀመሪያ እንዲፈናቀል የተደረገም ሆነ የተፈናቀለ ሰው የለም፡፡ ይሁንና ሠፍረው ስለሚኖሩት የአማራ ብሔር ተወላጅ አጠቃላይ ሁኔታ ማንሳት ጉዳዩን የበለጠ ለመገንዘብ ይረዳልና ከዚያ ልጀምር፡፡ b1978 ›.M dRG bf”d"nT §Y ÃLtmsrt sf‰ xµ£ì XNdnbR Y¬w”LÝÝ bz!H yGÄJ sf‰ ßéG‰M ks»n# yhg‰CN KFlÖC ym­# z@gÖC bb@NC ¥©! øN½ bg#‰fRÄ wrÄ X bs»N b@NC wrÄ sFrW mñR YjM‰l#ÝÝ Yh#N ydRG mNGST kSLÈN s!wRD Xnz!H sͶãC xµÆb!WN lqW wdm­ጡbT tmls#ÝÝ Xnz!H wdm­ጡbT ytmls#T sͶãC yxµÆb!WN lMnT½ yL¥T h#n@¬ x­”§Y ytf_é g{¬ y¸ÃWq$T SlnbR k1994 ›.M jMé tmLsW qdM s!L wdsf„bT mMÈT jm„ #ÝÝ b1994 ›.M btwsn dr© km­# b“§ k1996 ( 1999 ›.M DrS bRµ¬ q$_R çcW z@gÖC btlYM yg#‰fRÄ wrÄN Tk#rT b¥DrG mSfR jm„ÝÝ YH sf‰ Ãl:QD ÃlßéG‰M kmNG|T k?ZB XWQ WÀ bmdrg# bwQt$ CGR xSkTlÖ nbRÝÝ

በx¥‰ X bd¼B¼B¼?¼K¼mNGS¬T XNÄ!h#M k?ZB XWQ f”D WÀ ytdrgW YH sf‰ btf_é hBT x­ÆbQ §Y xl#¬êE t{Xñ k¥úd„M bt=¥¶ bxµÆb!W nÆR ?ZB §Y Å f_é nbRÝÝ wdxµÆb!W ym­ጡT sãC bxµÆb!W ymNG|T xµ§T bHUêE mNgD SM¶T xG"tW wdል¥T xLgb#MÝÝ mjm¶Ã ymÈWN l@§W Xytktl qDä mÊT kÃzW UR xÄ!S ymÈW Xyt­U mÊT lmÃZ Ãdrg#T XRM© ÃLtgÆ nbRÝÝ Xnz!H sãC YHN yXRš mÊT bSÍT b¸Yz#bT g!z@ kFt¾ ydN MNÈé X ”­ጠlÖ XõÿÇ SlnbR yxµÆb!WN nÆR nê¶ãC ¥fÂqL jmrÝÝ nê¶W bxB²¾W n#éW ytmrtW bdñc$ WS_ ከ¸sqlW qæ b¸gßý y¥R MRT SlnbR bxNÉ„ ydN MNÈé X ”­lÖ bmkst$ DRg!t$ nê¶WN qS bqS አfÂqለÝÝ

bx!T×ùà ØÁ‰§êE ÁäK‰s!ÃêE ¶pBl!K ?g mNG|TM mÊT y?ZB ymNG|T XNdçn tdNGÙLÝÝ YHNN y?ZB ymNG|T yçnWN mÊT lm­qM ytqm­ጠ dNB xlÝÝ Y,WM bGBR S‰ y¸tÄd„ z@gÖC yg­ጠR mÊT XSµl DrS mÊt$N lXRš XSktጠ­qÑ DrS mÊT kmNG|T y¥GßT mBT x§cWÝÝ kz!H W+ dGä bWRS wYM dGä qDmW mÊT kÃz# sዎC bk!‰Y bmWsD ym­ጠqM mBTM x§cWÝÝ ngR GN ¥NM sW bxND xµÆb! KFT ï¬ bmñ„ BÒ kmNG|T xµL úYfQD y?ZB XWQ úÃg" dN mN_é x”_lÖ mÊT y¸YZbT xs‰R GN ylMÝÝ

btf­ጠrW DRg!T ytnú bxµÆb!W Qʬ G+T kmf­ጠ„M bðT b2;;; ›.M ?ZÆêE mDrK tzUJè WYYT btdrg g!z@ yxµÆb!W xStÄdR twSñ ynbrW bxµÆb!W ÃlmNGST ?ZB :WQ f”D ysf„ XNÄ!ns# nbRÝÝ

Yh#N g#ĆN bxNKé ytmlktW yøn# xStÄdR yKLl# mNGST b2;;1›.M _ÂT xµÿdÝÝ Xnz!H z@¯C kyT¾WM ymNGST xµL bxµÆb!W YsF„ zND f”D ÃLtsÈcW ቢሆንም bxµÆb!W lM mÊT bxNɉêEnT sÍ Æl m­ጠN y¸g" bmçn# YHN l¥L¥T n#ሯcWN lmlw_ µ§cW g#g#T ytnú bRµ¬ yx¥‰ KLL tw§íC wdxµÆb!W ymMȬcWN ÃHL bxNÉ„ dGä kmጡT mµkL btlÆ wrÄãC sÍð Yø¬ lmÃZ½ mÊT bm¹_ bmdlL yts¥„ sãC XNd¸gß#M trUgጠ­ÝÝ ysãc$ DRg!T G+T XNÄYf_R l¥DrG _ÂT btdrgbT g!z@ btlYM ÆlûT SDST ›m¬T WS_ YH bnqES wdxµÆb!W bmMÈT ÆLtgÆ xµ*“N mÊT ymÃz# h#n@¬ CGR bmF­ጠ„ CG„ XLÆT Ãg" zND½ yKLl# mNG|T ytšl x¥‰+ ÃlWN XRM© wsdÝÝ

[ቀሪውን ለማንበብ ሙሉ ፋይሉን ዳውንሎድ ያድርጉ – Click here to Download the full text of the interview – [PDF | size: 158 kb].

Daniel Berhane

more recommended stories