Recent:

Articles

ጉዳይ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን የገድሰና እዩ!

Tuesday, September 22, 2015 @ 8:19 pm

ተደጋጋሚ ነዚ ጉዳይ ከብርህ ፈቲነ እየ፡፡ ኮይኑ ግን ቡዙሓት ንምንታይ ትግደሰሉ ናይ ደገ ጉዳይ እንድዩ ኣብ ውሽጢ ዘይተተኩር ክብሉ ይምሕፀኑ፡፡ ልክዕ እዮም ቡዙሓት ክዝረበሎም ዝግባእ ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ኣለዉ፡፡ ብመሰረቱ ነዞም ጉዳያት ኣይንዛረበሎም ዝብል እምነት ውን የብለይን፡፡ ክንዲ [...]

ስርሒት ዴምህት፡ ሞላ ኣስጎዶም ሃዲሙ ድዩ?

Monday, September 21, 2015 @ 7:52 pm

(Yoel Alem) ጽልኢ ቀንዲ መለለዩ ሻዕብያዊ ኣተሓሳስባ እዩ። ጽልኢ ምስ ዝሰፍን፡ ስነሓሳብ ሻዕብያ ይስስንን። ኣብ ሃዋሁ ሰላምን ሕውነትን ድማ፡ ፓለቲካዊ ጽምኢ የጋጥሞ ‘ሞ፡ ኣብ ዓጽረ ሞት ‘ውን ይሰሓግ። ስነሓሳብ ሻዕብያ ክሰርርን ክሕይልን እንተኾይኑ፡ ከም ጸላኢ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ኣካል የድልዮ። [...]

ናይ ኣመራርሓ ምትኽኻእ መስርሕ ውድብና ህወሓትን ዝሓለፈ ጉባኤናን

Tuesday, September 8, 2015 @ 1:43 am

* ኣብ ከይዲ ናይ 40-50 ዓመት ጉዕዞ ህዳሴና ዝቕየርን ዘይቕየርን ጉዳይ እንታይ እዩ? * ዝለዓለ ድምፂ ጉባኤተኛ ዝረኸበ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ንምንታይ ኣቦወንበር ውድብ ወይ ኣባል ፖሊት ቢሮ ዘይኾን? * ካብ ሓደ ገዛ (ሰብኣይን ሰበይትን፣ ሓውን ሓፍትን)፣ ዓፅመ ስጋ ዝተኣሳሰሩ ንምንታይ ብሓደ ኣመራርሓኣ ይኾኑ? [...]

ካርታ መንገዲ ዘላቒ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፤ ክነሰተባህለሎም ዝግባእ ነጥብታትን ሓይልታትን

Saturday, September 5, 2015 @ 3:23 am

* ኣብዚ ፅሑፍ ዝተጠቀክምሉ ኣቆፃፅራ ዘመን ጎርጎሮሳዊ (ፈረንጂ) እዩ ዘለናዮ እዋን ኣብ ታሪኻዊ ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ወሳናይ ምዕራፍ ክነመዝግበሉ ንኽእል እዋን እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ኣብዚ ምዕራፍ ዝፍጠር ለውጢ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝኸፍአ ወይ ድማ ናብ ዝሐሸ ኩነታት ክዓቢ ዝኽእል፤ እቶም ኣብ [...]

ዕስክርና ኤርትራ ብመንጽር ዞባዊ ጂኦፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ረብሓታት

Wednesday, September 2, 2015 @ 4:50 pm

(Yoel Alem) ዝኾነት ሃገር፡ ድኻ ትኹን ሃፍታም ብዘየገድስ፡ ንውድዓዊ ኩነታታን ትሕዝቶኣን ዘንጸባርቅ፡ ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉይ ኤኮኖሚያዊ ኣቋውማ ኣለዋ። ኤርትራ ‘ውን ከምኡ። ኤርትራ፡ ናይ ገዛእ-ርእሳ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ኣለዋ። ማዕድን ኣለዋ። ንሕርሻ ምቹእ መሬት፡ ሰፊሕ ገማግም ባሕርን ክልተ ወደባትን። [...]

ልእኽቶታት ካልኣይ ወያነ ትግራይ ናብይ ኣበሉ?

Friday, August 21, 2015 @ 7:16 pm

ካልኣይ ወያነ ትግራይ ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ስልጣን ስርዓት ሃይለስላሰ ቦቒሉ ኣብ መባእታ ዓመታት ስርዓት ደርጊ ብምግዋድን ቅልፅሙ ብምሕያልን ንህልውና ትግራዎትን ትግራይን ሓደጋ ኮይኑ ንኣማእቲ ዓመታት ዝፀንሐ ዓብላልን ገባትን ስርዓት ብምሽናፍ ሓዱሽ ሰላማዊ ናይ ልምዓትን ቃልስን [...]

ተቓዉሞ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ – መንግስቲ ትግራይ ምፍትሒ ክህቦ ይግባእ!

Thursday, August 20, 2015 @ 9:50 pm

(ሕሩይ ነጋሲ) ብሰብ ሃብቲ ትግራይ ዝተፈነወ ተቓዉሞ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ! መንግስቲ ትግራይ ብቕንዕና ሪኡ ሚዛን ብዝሓለወ ዉሕሉል አመራርሓ ምፍትሒ ክህቦ ይግባእ!! ብሰብ ሃብቲ ትግራይ ብዛዕባ ምሕደራን ዕብየትን ትግራይ ዝተፈነወ ተቓዉሞ ብፍላይ ብጉዱስ ትግራዋይ ፈታዊ ህዝቢ አይተ ዳዊት ገ/እግዛሄር [...]

ኣሰላልፋ ግዳማውያን ፀላእትና ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት

Thursday, August 20, 2015 @ 9:18 pm

ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ናይ ውሽጥን ደገን ፀገማት እንዳኣለየ ዝመፀ ዕዉት ውድብ እዩ፡፡ ኣብ ናይ 40 ዓመት ዕድሚኡ ቡዙሓት ኣንፃሩ ዝተሰለፉ ፀላእቱ ዝሰዓረ መሪሕ ውድብ ህዝቢ ትግራይ ውን እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ዝተስዓሩ ፀላእቱ ክድምይዎ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣውሪዲዎም እምበር መሊኦም ኣይጠፍኡን፡፡ [...]

ኮሓሎ መሲለንስ መንቆሮ – (ንአይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ዝተውሃበ ግብረ መልሲ)

Wednesday, August 19, 2015 @ 7:42 pm

[እዚ ጽሑፍ ነዊሕ ብምዃኑ ገጽ 2፣3፣4 እናበለ ክቅጽል እዩ። ስለዚ ነተን ኣብ እግሪ እዚ ገጽ ዘለዋ ቁጽሪታት እናጠወቅኩም ምንባብ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፎቱ።] [እዚ ጽሑፍ ኣብ ዓይጋ ፎረም ብሽዱሽተ ክፋላት ዝቀረበ እንትኸውን፤ እቲ ጸሓፊ ኣብዚ ደጊሙ ክቀርብ ብዝሓበሮ መሰረት ቀሪቡ ኣሎ።] (ብኣማኑኤል [...]

ህዝባውነትን ውልቃውነትን ኣይተ ዳዊት ሚዛን ይሓዝ!

Tuesday, August 18, 2015 @ 3:27 am

ኣይተ ዳዊት ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ትግራይ ዝሃቦ ሪኢቶታት ናብ ሚድያታት ወፅዮም ኣለው፡፡ ተጋሩ ከኣ ዘዝመሰሎም ሓሳባት ክህቡ ቀንዮም፡፡ ፈለማ ኣብ ዓይጋ ፎሮም ዝወፀ ቃለ- መሕተት ኣይተ ዳዊት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስእነት ሰናይ ምሕደራ፣ ስእነት ተሳልጦ [...]
1 2 3 4 5 7