Recent

Safuu, duudhaafi aadaa Oromoo leellifamuu qabu

Sunday, December 14, 2014 @ 8:39 pm

(Charinnat Hundeessaa) Ayyaanii Irreechaa duudhaalee Oromoo keessaa tokko Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. Keessumaa aadaafi faalasaama ummata kanaa gadifageenyaan yoo ilaalan barnootaaafi iccitii jireenyaa [...]

Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa

Sunday, December 7, 2014 @ 3:08 am

(Charinnat Hundeessaa) Seera sirna Gadaatiin tumameef kabachiisuu keessatti siinqeen baatee seeraan falmachuun mirga dubartoota hundaati. Dubartoonni dhiibbaa korniyaa isaanirra gahu ofirraa faccisuuf siinqeetti fayyadamu. Kunis miira ho’aan [...]

ODAA: Bakka Waaqni hariiroosaa nama wajjin ittihaaromsate

Thursday, November 27, 2014 @ 4:52 pm

(Saamraawiit Girmaa) Oromiyaa bal’oon magariisaafi uumamaan kan badhaate akka taate beekamaadha. Gosoota bineensotaafi beeladootaa, biqiltoota, gaarren, lageen, haroowwaniifi uumamawwan biroos of keessaa qabdi. Oromiyaan magariisaa [...]

Mirriysaa: Sirna Harargeetti seenaafi aadaan ittiin ibsamu

Friday, November 21, 2014 @ 5:46 pm

(Saamraawiit Girmaa) Oromoon aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif bakka guddaa qaba. Kabajaafi jaalala aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif qabu kanas haala ittiin calaqqisiifatu hedduu qaba. Akka fakkeenyaattis, barsiifatawwan, barreeffamootaafi afoolawwan [...]

“ Ga” fi ”daa”n maali?

Saturday, November 8, 2014 @ 4:41 pm

Afaan Oromoo keessatti sagaloonni “Ga” fi “daa”n jecha Gadaa jedhu kennu. Sirni Gadaa Saba Oromoo biratti iddoo olaanaa qaba. Kanaarraa ka’uun seenaan Oromoo sirna Gadaa malee barreeffamu qaama lafee malee ijaajjuudha jechuun dubbatu, [...]

Magaalaa Harariifi duudhaaleeshii

Saturday, November 8, 2014 @ 4:40 pm

(Charinnat Hundeessaatiin) Naannolee saglan mootummaa federaalaan hundeessan keessaa Naannoon Ummatoota Hararii isa tokko. Naannoo kana keessa ummata Oromoofi Hararii dabalatee sabaafi sablammoonni biyyattii gara garaa kanneen aadaalee, duudhaaleefi [...]

Aadaa Geerarsa Wallaggaa

Saturday, November 8, 2014 @ 12:51 am

(Gammachuu Kadir) Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkoo yoo ta’u, meeshaa isa mul’isus ni qaba; innis, afaani. Afaan bifa barrreeffamaafi afoolaatiin seenaafi aadaa ibsuun eenyummaa saba tokkoo calaqqisiisa. Guddina aadaafi seenaa saba [...]

Shakkamtoonni garee dhaadhessaa Kaawaarijaa qabaman

Friday, June 6, 2014 @ 3:56 pm

Itiyoophiyaatti miseensoonni garee shoroorkeessaa  ilaalcha dhaadheessitummaa amantaa Islaamaa babal’isuufi socho’uu kan kaawaarijaa jedhamuu too’annoo  jala akka oolfaman humni farra shoroorkaa poolisii federaalaafi tajaajila ragaafi [...]

Rirriittaa! Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa

Friday, June 6, 2014 @ 3:52 pm

(Tuujubee Kuussaa) Kitaabonni Afaan oromoo Lama dhiyoo maxxanfamuun gabaa irra oolee jira. Barreessituun kitaaba kanaa Hawwii Gonfaa Jedhamti. Kitaabonni koo kun jetti Hawwiin kan ani ittiin quuqqaa garaa koo keessaa ittiin ibsadhe, hawaasa koof [...]
1 2 3 4