Recent:

ትግራይ

ሕቶ ወልቃይት| ቆርበት ብርሑሱ..!

Wednesday, March 16, 2016 @ 8:48 pm

ኣሃዱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ትግራይ ዝምልከት ብዙሕ ዛዕባታት ኣልዒልና ብዘይ ምንም ስኽፍታ ዘቲና ኢና። ገለ ጉዳያት፣ ብፍላይ ኣብ ሞንጎ ውድባት ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብን ንሶም ዝመርሑወን ክልላትን ኣመልኪቱ ምዝራብ ግና ዳርጋ ንብዙሕ ቕኑዕ ሰብ ዘሰክፍ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ንምታይ’ሲ ኣብ ሞንጎ እዞም [...]

ልእኽቶታት ካልኣይ ወያነ ትግራይ ናብይ ኣበሉ?

Friday, August 21, 2015 @ 7:16 pm

ካልኣይ ወያነ ትግራይ ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ስልጣን ስርዓት ሃይለስላሰ ቦቒሉ ኣብ መባእታ ዓመታት ስርዓት ደርጊ ብምግዋድን ቅልፅሙ ብምሕያልን ንህልውና ትግራዎትን ትግራይን ሓደጋ ኮይኑ ንኣማእቲ ዓመታት ዝፀንሐ ዓብላልን ገባትን ስርዓት ብምሽናፍ ሓዱሽ ሰላማዊ ናይ ልምዓትን ቃልስን [...]

ስሑል(ገሰሰ አየለ) – ለካቲትን፣ ደደቢትን

Wednesday, May 28, 2014 @ 10:51 pm

(ሃይላይ ሓድጉ – ደራስን ጋዜጠኛን) ሓደ እዋን ናብቲ 11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተጀመረሉ በረኻ ደደቢት ኣንጊህና ተበጊስና። በዝሒ ወፈርቲ ሰለስተ ኢና። ኣረጋይ ኣብርሃ፣ መብራሃቱ ጠዓመን ኣነን። መብርሃቱ ጠዓመ ናብ ደደቢት ወፊሩ ታሪክ ገድሊ ንክፅሕፋ ካብ [...]

ፍረ 20 ግንቦት ትእምት – ሓጋዚ ልምዓት ‘ዩ

Wednesday, May 28, 2014 @ 9:21 pm

ፍረ ዓወታት 20 ግንቦት ዝኾና ትካላት ት.እ.ም.ት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ተዋፊረን ሓገዝቲ ስሉጥ ልምዓት ይኾና ከምዘለዋ ተገሊፁ። ብምኽንያት መበል 23 ዓመት በዓል ዓወት 20 ግንቦት ትካላት ትእምት ኣብ ዝተዋፈርሎም ልምዓታዊ ስራሕቲ ዑደት ከምዝተካየደ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትእምት ሓላፊ መምርሒ ልምዓት [...]