ኣኸይባ…..ኣኸይባ…….ኣኸይባ እየ

Tuesday, February 18, 2014 @ 4:30 pm 0

(ብየማነ ገብረመስቀል - ደራሲ) መቸስ ትምቢተ መፅሓፍ ግዲ በፂሑስ መከራን ኣኼባን እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ፡፡ ምድምማፅን ምክብባርን ተሳኢኑና ከምዓፅሚ ዝሓዙ ኣኽላባት ባዕልንባዕልና “ኝኽ...!” እናተብሃልና ንውዕል ኣለና፡፡ ውድብና…

(Yemane Nagish) ሆኒ...ኢትዮጵያዊ ዝበሃል መንነት የለን። ኣይክህሉን ´ውን፥ ኢትዮጵያዊነት ዜግነት እዩ። እንተሃለየ ´ውን ናይ ሕሸት እዩ። ሽፋን ጥራሕ እዩ። ከመይ? ይብል ለባም። . ቐፂለ። ቅድም…

(ድምፂ ወያነ ትግራይ) 4ይ ዘበን ስራሕ መበል 13 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተሳለጡ መደባት ልምዓት ብምግምጋም ሕፅረታት…

“ኣብ ኣኼባ ኢና”

Monday, August 5, 2013 @ 5:50 pm 3

(ጆሲ ሮማናት) Highlight: ገሊኦም ድማ ብዙሕ ምእካብ ብዙሕ ምስራሕ ማለት ይመስሎም - ከም መግለፂ ፖለቲካዊ ውፍይነት እውን ገይሮም ይወስዱዎ፡፡ በዚ ምኽንያት ክልተ መዓልቲ ሰሪሖም ሰለስተ…

ብዝባን ስውኣት !

Tuesday, July 10, 2012 @ 11:57 pm 6

ሎሚ ሎሚ ኣብ ፌስቡክ ዝለዓሉ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታትን ምይይጣትን ኣዚዮም ዘይእርኑባትን ፅልእን ቅርሕንትን ዘንበድብዱ እንዳኾኑ ኣናኸዱስ ፌስቡክ ሓዲግካ ጥፋእ ጥፋእ ይመፀኒ፡፡ እንታይ’ሞ ይገበር? ናበይ’ከ ይኽየድ? ፌስቡክ…