Recent:

Tigray

ፖሊሲ “ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዱስትሪያላዊ ምዕባለ” ኣብ ትግራይ ሰሪሑ ዶ? ክሰርሕ ድዩ?

Monday, August 29, 2016 @ 5:38 am

ወይን፡ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሕርሻ ብዝመርሖ ኢንዳስትሪ ኣቢልና ኢና ክንጓዓዝ ፀኒሕና። ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስገግርን ካብቲ ዝመፃናዮ ኣንፈት ዲና ክንቕፅል ወይስ ሓዱሽ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ክንክተል ኢና? ብኻሊእ ኣበሃህላ ሕርሻ ካብ ዝመርሖ ኢንዳስትሪ፣ ኢንዳስትሪ ናብ ዝመርሖ ሕርሻ [...]

ግርጭት ኢትዮ-ኤርትራ ድቀት `በር ናብራስ የብሉን

Thursday, June 23, 2016 @ 1:09 am

(ሕሩይ ነጋሲ) ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝቕሓረ ርክብ ህዝብታት ወይ ሰባት ንኽሓዊ መፍትሒኡ እንትሕብር ከምዚ ይብል “ፀልማት ዝቕንጠጥ ብፀልማት እንተይኮነስ ብብርሃን ጥራሕ እዩ፣ ፅልኢት `ውን ዝበሊ ብፅልኢት እንተይኮነስ ብፍቕሪ ጥራሕ እዩ።” (“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love [...]

ንርእስኻ ኣጥፊእኻ ምልማዕ

Tuesday, June 21, 2016 @ 5:38 am

ኣብ ኣውሮፓ፣ ሃገራት ኤሲያን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዝተዘዋወርኩሉ እዋን ሓደ ነገር ተዓዚበ። ንሕሉፍ ታሪኾም ዘለዎም ተገዳስነት ልዑል ከም ዝኾነ ሪአ። ብምዃኑ ድማ ብዝተፈላለየ መገዲ ይዕቅቡዎን ይንከባኸቡዎን። ከም ኣብነት ንምጥቃስ፣ እቶም ጥንታዊያን ህንፃታት ውሽጦም ንናይ ሎሚ ሰብ ንኽጥዕም ለውጢ [...]

ሕቶ ወልቃይት| ቆርበት ብርሑሱ..!

Wednesday, March 16, 2016 @ 8:48 pm

ኣሃዱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ትግራይ ዝምልከት ብዙሕ ዛዕባታት ኣልዒልና ብዘይ ምንም ስኽፍታ ዘቲና ኢና። ገለ ጉዳያት፣ ብፍላይ ኣብ ሞንጎ ውድባት ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብን ንሶም ዝመርሑወን ክልላትን ኣመልኪቱ ምዝራብ ግና ዳርጋ ንብዙሕ ቕኑዕ ሰብ ዘሰክፍ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ንምታይ’ሲ ኣብ ሞንጎ እዞም [...]

ቀረመት ታሪክ ይትረፍ – ታሪክ ትግራይ ይተኣቀብ

Monday, November 23, 2015 @ 9:37 pm

ናብ፡- ትብፃሕ ንኹሉኹም ኣመራርሓን ተጋደልተን ህወሓት (ኣብ ውሽጢ ውድብ ንዘለኹምን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ውድብ ንዝተፈለኹምን) ዋኒኑ፡ ብዛዕባ ምዕቃብ ታሪኽ ገድሊ ትግራይ ይኸውን ፈለማ ንኹሉኹም ኣብቲ ብህወሓት ዝተመርሐ ኣንፃር ዕብለላን መርገፅት ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተሳተፍኩም ወለዶ [...]

ኣባይ ወልዱን ግዳያት እቲ ድርቅን

Tuesday, November 10, 2015 @ 3:14 am

(ብናትና ኣዛሂል – መቐለ) “ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ድርቂ ንምፅዋር ዋላ ካብ በጀት ልምዓት መንግስቲ ነኪዩ ክጥቀም እዩ።” ር/ም|ም ኣባይ ወልዱ “ልዕሊ ቀለብ ዘጨንቐና ዝሰተ ማይ እዩ። ቀለብ ሰብን እንስሳን እውን ካብቲ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዘሎ ሓገዝ ንላዕሊ ጠመተ ይገበረሉ።” ግዳያት ድርቂ ኮፍ ዝበላለሉ ወንበር [...]

ህወሓት ናይ ውሑዳት ድሌት ዝዝውራ ውድብ ኣይትኸውንን

Wednesday, November 4, 2015 @ 2:20 pm

(ካብ ተጋዳላይ ካሕሳይ ቃሉ) 1/ መእተዊ ካብ ታሪኽን ካብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተሞክሮን ከምንዕዘቦ ህዝቢ ትግራይ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ወፅዓ ዘይፎቱ ንአድልዎ አምሪሩ ዝፀልእ ንዝኾነ ጉዳይ መዕቀኒኡ ፍትሒ እምበር ዘርኢን መንነትን ከምዘይኮነ እዩ፡፡ እዙይ አብ ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪኹ ጎሊሁ ዝረአ ሓቂ እዩ፡፡ [...]

ስርሒት ዴምህት፡ ሞላ ኣስጎዶም ሃዲሙ ድዩ?

Monday, September 21, 2015 @ 7:52 pm

(Yoel Alem) ጽልኢ ቀንዲ መለለዩ ሻዕብያዊ ኣተሓሳስባ እዩ። ጽልኢ ምስ ዝሰፍን፡ ስነሓሳብ ሻዕብያ ይስስንን። ኣብ ሃዋሁ ሰላምን ሕውነትን ድማ፡ ፓለቲካዊ ጽምኢ የጋጥሞ ‘ሞ፡ ኣብ ዓጽረ ሞት ‘ውን ይሰሓግ። ስነሓሳብ ሻዕብያ ክሰርርን ክሕይልን እንተኾይኑ፡ ከም ጸላኢ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ኣካል የድልዮ። [...]

ናይ ኣመራርሓ ምትኽኻእ መስርሕ ውድብና ህወሓትን ዝሓለፈ ጉባኤናን

Tuesday, September 8, 2015 @ 1:43 am

* ኣብ ከይዲ ናይ 40-50 ዓመት ጉዕዞ ህዳሴና ዝቕየርን ዘይቕየርን ጉዳይ እንታይ እዩ? * ዝለዓለ ድምፂ ጉባኤተኛ ዝረኸበ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ንምንታይ ኣቦወንበር ውድብ ወይ ኣባል ፖሊት ቢሮ ዘይኾን? * ካብ ሓደ ገዛ (ሰብኣይን ሰበይትን፣ ሓውን ሓፍትን)፣ ዓፅመ ስጋ ዝተኣሳሰሩ ንምንታይ ብሓደ ኣመራርሓኣ ይኾኑ? [...]

ካርታ መንገዲ ዘላቒ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፤ ክነሰተባህለሎም ዝግባእ ነጥብታትን ሓይልታትን

Saturday, September 5, 2015 @ 3:23 am

* ኣብዚ ፅሑፍ ዝተጠቀክምሉ ኣቆፃፅራ ዘመን ጎርጎሮሳዊ (ፈረንጂ) እዩ ዘለናዮ እዋን ኣብ ታሪኻዊ ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ወሳናይ ምዕራፍ ክነመዝግበሉ ንኽእል እዋን እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ኣብዚ ምዕራፍ ዝፍጠር ለውጢ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝኸፍአ ወይ ድማ ናብ ዝሐሸ ኩነታት ክዓቢ ዝኽእል፤ እቶም ኣብ [...]
1 2 3 4 8