Recent:

Tigray

ጉዳይ ዘላቒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምውሓስ

Thursday, December 1, 2016 @ 5:23 am

ዘላቒ ውሕስና ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪተ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ፌስቡክን ኣብ ድህረ ገጻትን ብሓፂርን ብነዊሕን ደጋጊመ ጽሒፈ ሓሳበይ ከካፍል ፈቲነ እየ። እታ ደጋጊመ ዝጽሕፋ ተተሓሳስበኒ ጉዳይ ብሓጺሩ ከምቲ ዝስዕብ ትጠቓለል: ’’እዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ናይ ስትራቴጂ ሕቶ እዩ። ህዝብና ዘላቒ ቁጠባዊን [...]

ቑሩብ ብዛዕባ ፀቢብነት ትምክሕትን እርኑብ-ሃገራውነትን

Monday, November 28, 2016 @ 2:51 am

(ነብዩ ስሑል ሚካኤል) ፀቢብነትን ትምክሕትን ዝብሉ ቃላት ኣብ ፖለቲካ ሀገርና ንዘለዉ ኽልተ ተፃባእቲ ሓይልታት ወኪሎም ብዕሊ ክስምዑ ካብ ዝጅምሩ ቐለልቲ ዘይበሃሉ ዓማውቲ ሓሊፎም ኣለዉ፡፡ እዞም ሓይልታት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝፃብእዎ ሓደ ቓንጃ ሓይሊ ኣሎ፡፡ ዘይምዕዳል ኾይኑ እዚ ቓንጃ ሓይሊ [...]

ገምጋም መግለፂ ቅዋም መድረኽ ተሃድሶ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት

Saturday, November 19, 2016 @ 6:04 pm

(መርስኤ ኪዳን) መሪሕነት ሕወሓት ሸሞንተ መዓልቲ ዝወሰደ መድረኽ ተሓድሶ ገይሩ ምስወድአ ብ እለት 26 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም. መግለፂ ቅዋም ኣውፂኡ ኣሎ። እዚ ናይ ሕወሓት መግለፂ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ካብዝሃቦ መግለፂ ዝተኸተለ ክኸውን፤ ኣብቲ ናይመጀመሪያ መግለፂ “ንሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ ቀንዲ ፓለቲካዊ ፀገማት [...]

ዓብላልነት ተጋሩ ነጊሱ ዶ ተፋሒሱ?

Thursday, October 13, 2016 @ 3:13 am

(ጎይቶም ተፈሪ) ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምፅነሐይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተለዓለ ዓመፅ ዓብላልነት ተጋሩ ዝብል ሕቶ ክለዓል እንክሰምዕ ቦኽሪ እዝነይ ኣይነበረን። ኣብ መሬት (reality) ኣሎ ድዩ ወይስ የለን ካሊእ ሕቶ ኮይኑ ቁፅሮም ቀሊል ኣብ ዘይበሃል ሰባት ከምዚ ዝዓይነቱ ኣረኣእያ ከምዘሎ [...]

ጀ/ል ፃድቃን – ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ንዘቕርቡ ሰባት ከም ፀላእቲ ምርኣይ ዝጠቅም ኣይመስለንን

Sunday, September 18, 2016 @ 4:43 am

ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢታ ማጆር ሹም ነበር ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ቪኦኤ ብዘካየድዎ ቃለ ምልልስ:- * ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ብሰላማውን ዴሞክራሲያዊን ኣገባብ እንተድኣ ዘይተታሒዙ ነታ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክወስዳ ከምዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ ኢሎም። * ኣብ [...]

ህወሓት ግዳይ ኣጀንዳ ብኣዴን ይኸውን ኣሎ – ውልቃዊ ርኢቶ!

Thursday, September 15, 2016 @ 2:58 am

1/ መእተዊ ኣብዚ ጽሑፍ ብኣዴን ንብሎ ዘለና እቲ ኣብዚ እዋን ብሓይሊታት ትምክሕቲ ተጨዊዩ ካብ መትከላዊን ህዝባዊን ኣተሓሳስብኡ ተቦቂሱ መገዱ ሲሒቱ ዘሎ ውድብ እዩ። እዚ ውድብ ውሑዳት ግን ተበዓት ተጋደልቲን ከምዝነበሩዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ናይ መሪሕነት ምትኽኻእ ከይዲ ግን ከምቶም ካልኦት ኣባል ኢህወዴግ [...]

ካብ ተሃድሶ ቦናፓርቲዝም ናብ ተሃደሶ ፀቢብነት፤ ወድዓውነት ዶ ወይስ መኣዝን ምስሓት?

Monday, September 12, 2016 @ 7:18 pm

1/ መእተዊ ውድባት ብፍላይ ከኣ ገዛእቲ ውድባት ኣብ ምዕባለ ፓለቲካዊ ጉዕዝኦም ፈተንቲ መድረኻት ክገጥምዎም ከለው ውሱን ወይከኣ ሙሉእ ምትዕርራያት ክገብሩ ግድን እዩ፡፡ ሙሉእ ምትዕርራይ (ተሃድሶ) ወይ ውን ውሱን መጠነኛ ለውጢ ክሳለጥ ዝውስን ከኣ እቲ ዘጋጥም ነቲ ፓርቲ ንቕድሚት ከይኸይድ ዝሓንቕ ማሕለኻ [...]

ናይ መሪሕነት ሱር ነቀል ለውጢ ወይ ተተሓሒዝካ ምጽዳፍ

Monday, September 5, 2016 @ 3:40 am

ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድማ መተማን ኸባቢኣን ዝነብር ብዓሰርተ ኣሽሓት ዝቑጸር ህዝብና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። ዝከላኸለሉ ስኢኑ ሎሚ ናብ ሱዳንን ካሊእን ፋሕ ጭንግራሕ ይብል ኣሎ። ንብረቱ ተዘሚቱ፣ ተቓፂሉን ዓንዩን ይርከብ። ህወሓት ቕድሚ እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተለሞ ኣኼባታት ምግባር ናይ እኒ ገዱ ዘመቻ [...]

ፖሊሲ “ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዱስትሪያላዊ ምዕባለ” ኣብ ትግራይ ሰሪሑ ዶ? ክሰርሕ ድዩ?

Monday, August 29, 2016 @ 5:38 am

ወይን፡ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሕርሻ ብዝመርሖ ኢንዳስትሪ ኣቢልና ኢና ክንጓዓዝ ፀኒሕና። ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስገግርን ካብቲ ዝመፃናዮ ኣንፈት ዲና ክንቕፅል ወይስ ሓዱሽ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ክንክተል ኢና? ብኻሊእ ኣበሃህላ ሕርሻ ካብ ዝመርሖ ኢንዳስትሪ፣ ኢንዳስትሪ ናብ ዝመርሖ ሕርሻ [...]

ግርጭት ኢትዮ-ኤርትራ ድቀት `በር ናብራስ የብሉን

Thursday, June 23, 2016 @ 1:09 am

(ሕሩይ ነጋሲ) ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝቕሓረ ርክብ ህዝብታት ወይ ሰባት ንኽሓዊ መፍትሒኡ እንትሕብር ከምዚ ይብል “ፀልማት ዝቕንጠጥ ብፀልማት እንተይኮነስ ብብርሃን ጥራሕ እዩ፣ ፅልኢት `ውን ዝበሊ ብፅልኢት እንተይኮነስ ብፍቕሪ ጥራሕ እዩ።” (“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love [...]
1 2 3 8