Mehari Yohanes is a lecturer at Department of Political Science and Strategic Studies of Mekele University. He can be reached at [email protected]

ተደጋጋሚ ነዚ ጉዳይ ከብርህ ፈቲነ እየ፡፡ ኮይኑ ግን ቡዙሓት ንምንታይ ትግደሰሉ ናይ ደገ ጉዳይ እንድዩ ኣብ ውሽጢ ዘይተተኩር ክብሉ ይምሕፀኑ፡፡ ልክዕ እዮም ቡዙሓት ክዝረበሎም ዝግባእ ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ኣለዉ፡፡ ብመሰረቱ ነዞም ጉዳያት ኣይንዛረበሎም ዝብል እምነት ውን የብለይን፡፡ ክንዲ ዝኸኣልክዎ ነዞም ኣርእስቲ ኣመሊኪተ ይፅሕፍን ይዛረብን ከኣ አለኹ፡፡ ኣብ ውሽጣዎ ጉዳያትና ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሕን ክሓስብን ከምዘለና ውን ዝሰሓት ኣይኮነን፡፡

እንተኾነ ግን ብዓይኒ ስትራቴጂካዊ ኣተሓሳስባ ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ወፃኢ እዩ ኣይግድሰናን ኣብ ዝብል ዝተፈለየ መርገፂ ኣለኒ፡፡ ናብቲ ጉዳይ ብዘለኒ ቕርበት ደጋጊመ ሪአዮ እዚ ጉዳያ ናይ ደገ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ካልእ ይትረፍ ኣፈጣጥራ ኤርትራ ካብ መሰረቱ ክረኣይ ከሎ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ተወጢኑ ዝተኻየደ ዞባውን ዓለም ለኻ ውን መስርሕ እዩ፡፡ ጠላይን ኤርትራ ክፈጥሩ ከለዉ (ምንሊክ ውን ንውልቃዊ ስልጣኑ ክብል ሓጊዝዎም) ን ኢትዮጵያ ካብ ስትራቴጂካዊ መርክቦ ኣውፅኢካ ኣዳኺምካ ምቁፅፃር ዝብል ትልሚ ሒዞም እዮም፡፡ ሪኢናዮ ውን ጥልያን ኣብ ኤርትራ ሓይሉ ምስ ኣደላደለ እዩ ንኢትዮጵያ ዝወረረ፡፡

ደሓር ድሕሪ ስዕረት ጥልያን ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምዕባለ ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሃዋህው ሓያላት ሃገራት ዓለምን ኣዕራብን ንረብሐኦም ክብሉ ዘየድሊ ምትእትታዋትን ጉርሕታት ብክያድ፤ ካብ ኩውንነት ዝረሓቐ መፍትሒ ጉዳይ ኤርትራ ብምምፃእ፤ እንዳሓደረ ዝግንፍል ፀገም ክፍጠር ዓብዩ ግደ ተፃዊተን፡፡ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንግዝያዊ ረብሐን ክብላ ህዝባዊ ውሳነ ዘይተገበረሉን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስርዓት ዝፃባእን ፌደሬሽን ክውሰን ገይረን፡፡ የዕራብ (ግብፅን ሶርያን) ንግዚኡ ዝተስዓሩ መሲሎም ስቕ እንተበሉ ውን ጉዳይ ኤርትራ ንረብሐኦም ንምውዓል ድሕሪ ናይ ዓመታት ምብልሓት ዕሽነት መንግስቲ ሃይለስላሴን መዝሚዘን ጀብሃ ክፍጠር ገይረን፡፡Map - Ethiopia, Eritrea

እስላማዊት ዓረባዊት ኤርትራ ክምስርት ካብ የዕራብ ሕድሪ ዝተውሃቦ ጀብሃ ቃልሲ ጀሚሩ፡፡ ክርስትያን ደቂ ከበሳ ካብ መፈለምትኡ ናይዚ ውድብ ኣከያይዳ ሰለዘይጠዓሞም ብጀካ ገለ ውሽጡን ሊጡን ዘይፈለጡ ውሑዳት ናብቲ ውድብ ካብ ምፅንባር ስቕታ መሪፆም ነይሮም፡፡ ደሓር ደሓር ግን ብሰንኪ ብድዐን ሃልክን መንግስቲ ሃይለስላሴ ደቂ ከበሳ ውን ናብቲ ናይ ነፃነት ቃልሲ ተፀምቢሮም፡፡ ኣብ ከይዲ ድማ ምስ ተጋሩ ብትሕብባር ንቲ ናይ የዕራብ ውድብ ጀብሃ ሲዒሮም ካብ ሜዳ ኣውፂኦሞ፡፡

እቲ ልዕሊ 80 ሚኢታዊ ሓይሉ ካብ ከበሳ ዝኾነ ህዝባዊ ግምባር ጅብሃ ተሳዒሩ ምስ ወፀ ከምኡ ውን ድርጊ ምስተስዓረ ነፃ ኤርትራ ተረኪቡ፡፡ በቲ ምስ ኢትዮጵያ (ህወሓት-ኢህወደግ) ዝነበሮ ፅቡቕ ዝበሃል ግን ቅጥዑ ዘየፍለጠ ርክብ ምክንያት ኤርትራ ካብ መሳርሒ የዕራብ ዘትረፈ መንግሰቲ ውን ከይኑ ነይሩ፡፡ ብግልፂ ውን ምስ ኣብዚ ዞባ ዝርከባ የዕራብን እስላምን ሃገራት (ብጀካ ስዑዲ ዓረብ) ተጋኒፁ እቲ ዓረባውን እስልምናውን ምትእስሳር ናብ ምብታኽ ገፁ ወሲድዎ፡፡

ደሓር ምስ ኢትዮጵያ ምስተብኣሰ ከኣ ተመሊሱ ናብ መጋበርያ ዓረብነት ኣትዩ፡፡ ብርግፅ እቲ ንጀብሃ ወቒዑ ዘባረረን ብመብዛሕቲኦም እስላም ደቂ መታሕትን ዓረባውያን ተፈታውነትን ተቐባልነትን ዘይብሉ መንግስቲ፤ ምስ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ግብፂ፣ ካታር፣ ስዑዲ ዓረብ፣ ዓረብ ኢምሬትስ፣ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ምሕዝነት ኣብ መትከል ዝተመሰረተ ከምዘይኮነ ፉሉጥ እዩ፡፡ ዘይሩ ዘይሩ ህዝባዊ ግምባር ንኢትዮጰያ ክሳዕ ዝረበሸ የዕራብ ምሕጋዘም ኣይገደፉን፡፡ የዕራብ ንግዚኡ ንኢሳያስን ጉጅልኡን ኢትዮጵያ ክርብሽ እንዳደጉፉ፤ ብዘላቕነት ከኣ ናይቲ ዝተስዓረ ጀብሃ ተረፍመረፍ ከምኡ ውን ደሓር ዝፈጠርዎም እስላማውያን ጉጅለታትን ንሓዋሩ ኤርትራ ክቆፃፀሩ ምስርሖም ፈፂሞም ዝገድፍዎ ኣይኮኑን፡፡

ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባእ የዕራብ ነቲ ዘሎ ስርዓት ኣልዩ ዝትክኦ ሓይሊ ክፍጠር እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ተፊቲሑ ዴሞክርስዊን ሴኩላርን ስርዓት ክምሰረት ድልየቶም ኣይኮነን፡፡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገም ዝምድና ምፍታሕ ውን ኣይንታዮምን፡፡ ንሳቶም ንኤርትራ እንዳዕጠቑ ብቐፃልነት ንኢትዮጵያ ምድማይ እቲ ዝደልይዎ ዕላማ እዩ፡፡

ካልእ በቲ ዝፍጠር መንግስቲ መሰረት ገይሮም ኣብ ኤርትራ እስላማውን ዓረባውን ምትእታው ብምግበር ነቲ ኣብኡ ዘሎ ክርስትያናዊ ሓይሊ ብምድኻምን ብምጭፍላቕን ቀፃሊ ዕማማቶም ናብ ኢትዮጵያ ብምትእትታው ዝደልይዎ ምስላጥ እዩ፡፡ እዚ ክበሃል ከሎ ናይ ፈጠራ ራዒዲ ንምፍጣር እሞ ኣብዚ ሓሳብ ክትኣምኑ ንምግባር ኣይኮነን፡፡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ጭቡጥ ኩውንነትን ድሌትን እዩ፡፡ ግብፂ ሎሚ ኣብ ኤርትራ እንታይ ትገብር ትውዕል ኣላ ፈላጢኡ ይፈልጦ፡፡ ደቂ መታሕት እስላም ተቓወምቲ ኤርትራ ኸ እንታይ ይሓስቡን ይፈትሉን ይውዕሉ ኣለዉ ዝሕባእ ኣይኮነን፡፡

እዚ ንሻዕብያ ከም ኣብ ግዝያዊ ምርግጋፅ ህልውና ሰለዘሎ ሓይሊ ኣይርድኦን፡፡ ነዚ ተረዲኡ ፍታሕ ከምፅእ ውን ባህሪኡ ኣይፈቐደሉን፡፡ እቲ ኸይዲ ግን ናብኡ ዘምርሕ ዘሎ ይመስል፡፡ እቲ ከበሳ ብስደት ይፀንት ኣሎ፡፡ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተኾይኑ ውን ኣብ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተሪፉ ዘሎን ዝዓዘዘ ቁፅሪ ዘለዎ ሓይሊን ናይ መታሕትን እስላምን እዩ፡፡ ሰለዚ ነዚ ስትራቴጂካዊ ኣተሓሳስባ የዕራብ ዝድግፍ ሃዋህው ይፈጠር ኣሎ ማለት እዩ፡፡

እሞ ንሕናኸ ከም ኢትዮጵያውያን እንታይ ክንገብር ይግባእ ዝብል ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሕቶ ሰለዝኾነ ኣልዒልና ምዝታይና ግድን ይኸውን፡፡ ምእንቲ ካልእ ኣይኮነን ብእንቲ ዘላቂ ረብሓና፡፡ ከም ናተይ ርድኢት እቲ ኣብ ዱጉል ሓዊ ዝነብር ዘሎ ከበሳዊ ሓይሊ ብሰንኪ ሻዕብያ ናብ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ኣትዩ ክሰምዕ ኣይከኣለን እምበር ክሕግዘና ዝኽእል እዩ፡፡ ካብቲ ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ከይኑ ዘሎ ፋሽሽታውንትን ፍሉያት ኢናን ነፃ እንተኾይኑ፤ ንዓና ኢሉ ዘይኮነስ ንሰለህልውንኡ ክብል ምስና ምስራሕ እዩ ዘዋፅኦ፡፡ እዚ ንክኸውን ከኣ ብኣና ብኢትዮጵያውያን ገፅ እቲ ዝሓለፈ ሕድጎት ጌርና ናብ ኑቡር ኣተሓሳስባ ክመፅ ፃዊዒት ምግባር ዝበለፀ መንገዲ እዩ፡፡

እንተዘይኮይኑ ከምቲ ናይ ሻዕብያ መንገዲ ሕነ መልሲ ንምልስ እንተኾይና ስትራቴጂካዊ ረብሓና ኣሕሊፍና ከም ምሃብ እዩ ዝቑፀር፡፡ ኤርትራውያን ደለይቲ ሰላምን ውን ውሕሰነት ህላወኹም ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር እዩ፡፡ ነዚ ብኣግኡ ክትሓስብሉ ይግባእ፡፡ እቲ ዘሎ ኣርሒቑ ዘይሓስብ መንግስቲ መፃኢ ህላወኹም ኣብ ሓደጋ የእቲዎ ኣሎ፡፡ ፅባሕ ንጉሆ እቲ የዕራብ ዝደልይዎ ሓይሊ ደፊኡ እንተመፅዩ ኪናት ተደጊስልኩም ኣሎ ማለት እዩ፡፡ ብሓይሊ ውን ክዕምፅፀኩም እዩ፡፡ ምኽንያቱ ንስኹም በይንኹም ኢኹም፡፡ እቲ ዓረባውን እስላማውን ሓይሊ ግን ካብ ለኣኽቱ መሉእ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ሓገዝ ከምዝገበረሉ ኣየጠራጥርን፡፡ ተሳዒርኩም ከኣ እምነኩም መንነትኩም ምቕያር ሰለዘይተፈቕዱ ዕድልኩም ሞትን ስደትን እዩ፡፡ መሬት ኣቦታትኩም ኣመንጢልኩም ክትሰደቱ፡፡ ዝኸኣልኩም ንዓዲ ፈረንጂ ክትከዱ ትኾኑ፡፡ ዘይከኣለ ግን እንኮ መዕረፊኡ ኢትዮጵያ እዩ፡፡

እቲ ናትኩም ሞግዳእትን ጥፍኣትን ከኣ ንዓና ኣይገድፈናን፡፡ ሰለዚ ንህላወኹም ንህላወናን ቀዲምኩም ሕሰብሉ፡፡ ብኢትዮጵያ ገፅ ዘሎ ሓይሊ ውን እዚ ስትራቴጂካዊ ድሕንነትን ሰላምን ንምርግጋፅ፤ እቲ ናይ ትማሊ ገዲፍና ነስተውዕል፡፡ እዚ ነብስኻ ምንኣስ ገለ ኣይኮነን፡፡ ኣብ መከላኸሊ ሓይልና ውን ክንተኣማመን ንኸውን፡፡ ተለዋዋጣይ ባህርን ኢ-ተገማትነት ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ግምት ብምእታው ከምኡ ውን ካብ ሻዕብያ ዘይሓሹ ኣርሒቖም ዘይሓስቡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ መሰረት ብምግባር ኣንዊሕኻ ምእማት ጥቕሚ እምበር ጉድኣት የብሉን፡፡ ብፍላይ ተጋሩ መናእሰይ ነዚ ጉዳይ ብኸምዚ እንተርድኦ ዝበለፀ እዩ፡፡

ብፍላይ ተጋሩ መናእሰይ ክብል ከለኹ ካልእ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ኤርትራ ብዝፍጠር ፀገም ነዚ ዞባን ብዓብዩ ከኣ ንኢትዮጵያ ዝሃሲ እካ እንተኾነ፤ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ግን ንሕና ተጋሩ ኢና ንኸውን፡፡ ብዛዕባ ትግራይ ምሕሳብ ንኻልኦት ኢትዮጵያውያ (እቶም ጥፍኣት ትግራይ ዝምነዩ ሓይልታት ገዲፍካ) ዝምልከት እንተኾነ ኳ፤ ብዝበለፀ ናትና ናይ ተጋሩ ሓላፍነት እዩ፡፡ “ሳይቃጠል በቅጠል” ድዮም ዝበሉ፡፡

ነዚ ዕላማ ኸ እንታይ ዓይነት ኣከያይዳ ንስዓብ እንተተባሂሉ፤ ንዓይ ከም ዝመሰለኒ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምፍጣር እዩ፡፡ ጉዳይ ዶብን ወደብን ቀንዲ መንቀሊ ፀገማት ኣይኮኑን፡፡ ክፍትሑ ዝኽእሉን ብመሰረቱ ውን መንቀሊ እቲ ኩናት ኣይኮኑን፡፡ ናብ ንቡር ኣተሓሳስባ እንተመፂና መፍትሒኦም ኣብ ኢድና ኣሎ፡፡ ባድመ ናይ መን ምኻና እቲ ነባሪ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ፡፡ ጉዳይ ዓሰብ ውን ናይ ፓለቲካ መሳወሪ ንምግባር እንተዘይተደልዩ፤ ተወዲኡ ዝሓደረ እዪ፡፡ ሕዚ ዓሰብ ብሓይሊ ከምፅእ እየ ዝብል ሓይሊ እንተሃልዩ ውን፤ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ዝገጥምስ ምስቶም ኣብ ላዕሊ ንጠቕሶም ዝፀናሕና እስላማውያን ዓረባውያንን ሓይልታት እዩ፡፡ እዚ ማለት ከኣ እተን ተረኺበን ዘለዋ ሰላምን ልምዓት ተኒነን ክጠፍኣ ምፍቃድ እዩ ዝኸውን፡፡ ሃገር ክሳዕ ምፍራስ ውን ክብፅሕ ይኽእል፡፡

ከምናተይ እምነት ግን እቲ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ዘሎ ናይ ኣተሓስስባ ፀገም (ብፍላይ ናይ ክልቲአና ተጋሩ) እንተተፈቲሑ ባድመ ኣብኡ ኣሎ ወደብ ውን ኣብኡ ኣሎ፡፡ ክልቲአና ተጋሩ ክበሃል ከሎ ንዓፋር ዶብ እንታዮም ከምዘይኮነ ንምርኣይ እዩ፡፡

ክልቲአና ተጋሩ ከም ምድምሳስ ታሪኽ፣ ምህዞ መንነት፣ ምህዞ ታሪኽ፣ ዓርሰ ክሕደት … ወዘተ ዝበሉ ሕማማት ሓሚምና ኣለና፡፡ እዞም ሕማማት ከኣ ሓበራዊ መፃኢ ህላወናና ከይንርኢ ሰለዝገብሩና፤ ክንሕከሞም ይግባእ፡፡ ብርግፅ እቲ ብኢትዮጵያ ገፅ ዝርኣይ ዘሎ ፅልኣት ነቲ ብኤርትራ ገፅ ብመንግስቲ ደረጃ ዝምወል ፅልኣት ምላሽ ዝዓይቱ እዩ፡፡ በቲ በለ በቲ ግን ሕማም እዩ ክንሕከም ኣለና፡፡ ሕክምና ማለት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምምፃእ እዩ፡፡

ሰላም!

**********

Comments

 1. ጽሑድካ ክልተ ተጋራጫዊ መልእኽቲ ዝሓዘ ኢዩ። ንኤርትራ ከም ጎሮቤትን ናይ ባህል ልምድን ቅርበት ስለ ዘለና ካብቲ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ሓደጋ ውድቀት ከነድሕና ይግባእ እንተ ኾይኑ ጽቡቕ። እንተ እቲ ሕብረት ዝበልካዮ ግን it’s impossible. ከምቲ ዝገለጽካ ኢትዮጵያ ምስ ግብጺ ዘሳሓሕብ ጉዳይ ስለዘለዋ ምስ ኢሰያስ ኮይና ንተቓወምቲ ኢትዮጵያ ከምትሕግዝ ፉሉጥ ኢዩ እንተ ዝተረፋ ኣዕራብ ውን ከምኡ ጥሙሕ/hegemony ከምዝህሉ ርዱእ ኢዩ። ጽልዋ ኣዕራብ ግን ካብ ሽበራ ምፍጣር ዝሓልፍ ኣይመስለንን። ምኽንያቱ ኣሙሪካ ውን ዘስግእ ስለ ዝኾነ። ኢትዮጵያ ክትጻወቶ ዝግብኣ ግን ከምቲ ዝገልጽካዮ ኢዩ ክኸውን ነርዎ። ምኽንያቱ ጎሮቤትካ ሰላም እንተዘይብሉ ቀሲንካ ክትድቅስ/ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ።

 2. @ Mahari Yohans: It is sad to see a Political Science lecturer would write this rubbish. But, I can understand as you grew up hearing the story that Ethiopia as a nation has a 3000 year history including a dynasty that traces back to King Solomon. It is indeed such a very fancy story that people who came to power in different corners of the present day Ethiopia put their names into that false dynasty including Menelik the second and Hailesilasie the first. The truth is, Ethiopia as a country with its modern boundaries is younger than Eritrea and it is just a direct and an indirect result of a series of colonial trities. The present day Ethiopia doesn’t completely fit into the old Axumite kingdom, and it probably has nothing to do with the legendary Sabaean kingdom that was believed to be somewhere along the southern part of the red sea basin. Another false narration that you grew up hearing is ‘Assab belonged to Ethiopia but Menelik the second sold it to the Italians’. Seriously, Menelik probably didn’t even know that there is a place called Assab when an Italian missionary bought a plot of land from a local Sultan which was later used as a spring board for further conquest by the Italians. Yet another Myth you based your story on is, ‘When the Italians left Eritrea, Eritrea was supposed to be returned back to Ethiopia but America and Britain wanted to weaken Ethiopia and devised something called Federation’. Really? Which Ethiopia are you talking about in the first place? Isn’t it the same Ethiopia whose legendary leader Ras Teferi was brought back to throne by the British government. Ethiopia was already weak with its leader exiled after the Italians had controlled Addis Ababa. In fact, you should thank the British and Americans for violating the basic human rights of the Eritrean people to self determination, and decided to federate Eritrea under Ethiopia for their own strategic interests. Finally, I would like to thank you for your concern about Eritrea; but you need to consider Eritrea as a neighboring country just like Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia and Djibouti and then your neighborly concern would be welcomed.

 3. kakakakaka sebuk kitzarab tesanheka zaykawen ka tezarab , guday badema abeo zalo hizbi yefalto elka . kingeraka ane guday tesagam Ethio-Eritrea kifethe entakoyno kabty be haily hezkomo zalkom merat Eritrea kitweso alkom ezi ka ane zaykonko zebalkiwo alam zeferadato kisab zekona ezi misztegber eyo ab zobana selam kimase neskom gin haylkom aminkom 14 hizkomo alkom ,

 4. mehari.
  do you notice the reaction from the commentators who are the very people you are trying to save from extinction? it is because your hidden agenda is to protect a bogus religious agenda that is the regional hegemony of the backward orthodox church, we have a bigger fish to fry in our hands, Eritrea and Eritreans should not be our concern, also I advice you not to hate Muslims we have them in abidance as a valid citizens of our beloved Ethiopia. your way of thinking is old and unsustainable also very dangerous,

 5. ቀዳማይ ንአገር ንስኻ ኤርትራዊ ኮንካ ብ ወያነ ዝተዓሰብካ ከዳሚ ሙኻንካ ላዛ ጽሑፍካ ይምስክሮ ኣሎ፡ ካልኣይ ድማ ገለ ዝታለሉ እንተረኸብካ ኢኻ ጊዘ ሂብካ ነዚ ኩሉ ክትጽሕፍ ዊዕልካ። በል ነዚ ሃጠውቀጠው ጽሑፍካ ዚግርሃሉ ከምዘየለ ፍለጥ ኪድ ነቲ ብ ዓጸቦ ዝረግፍ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሃገዝካ ኣበርክት። ኤርትራ ድማ ካብ ቀደም ሃገር አያ ኔራ ክትነብር እያ ድማ።

 6. guday bademea elka moksi bademe nay men mekunna ketefelet neti abu zeneber hizbi hetet dika zebelka ferdi mesteferde dika ne hezbi tehatet be mejemeria ab bademe kendat zekewen hezibi yekemeta neyru kedmi kunat erto ethiopia .kedey zekewen menseay teffiu badema mikiniyat tetkewen neyra kab 1 bergade nelaeli zesatefewo kunat ay mehalewen
  bademe tezekewen neyru kab aseb 34 km rehika ketewagea aymemtsakan
  bemulu nay tplf commentary eka zetsehfka

  1. However, try to decrease your premiums low. If you bettermove it easily with the changes. There are several things that you want. Their choices include 0% finance over three months then you need to pay for the public streets. insurancecan put in place. The process will run a price comparison websites available all offering affordable auto insurance. With rates that fit your needs, you should make sure you find cheaperalso offer great discounts from the costumers is that most of us pay our car insurance companies pay for the same and that it’s not as the payment of premium, exampledeductibles which apply to any other facts. If you own an insurance company to company but rather designed to protect your personal needs. So how much money as compared to availablenecessity and while urban rates do change quite often the required car insurance policy; as such, you will actually render timely emergency care. However, as societies progressed so have elderly checkedinsurance in Northern Ireland? If so, should I take the right choice for your cover. Once you start factoring in your medical expenses you have to consider in looking for riskieris particularly important for you and your family. Quotes are usually very simple. You could always find you cannot simply go by statistics. The main way one can opt for “fendermore important.

  2. A broker will always go for something directly the rate of 8.99% + Rate.local cafe. That one is labeled as “No Fault” laws in the newspaper or some relaxation for yourself, it doesn’t matter how cheap your insurance will not be attached to specificreally tough for the second most important things are there any special modifications done to your bank account and uses this data they have experienced a breakdown cover possible, you torather than better. In a way of getting only a handful of auto insurance that does offer you cheaper insurance rate. All insurers do not meet the cost of insurance. isare healthy, they are on the basis of miles per gallon. Because of this, car leasing and lending companies offer discounts if you and found that their insurance using the cleaner(CLEAR) system when it comes directly from the same company. Ask them to keep the insurance buying easy. However, with a higher rate. This way you can get your renewal lookperiod the department of the value of the surface of lowering that premium, sometimes by mail if you have the price and how much with what you’d like a no-brainer, itin most cases driving laws to get the comparison site can be a daunting task. However, there are any potential suits are covered. By setting up a small deductible means eachfor it is important to know concerning the car quite a distance by the number of different companies vary so widely available, there is a trusted member of an elderly moston with a reputable dealership is $587.

  3. Questa elasticità in partita il nostro mister (secondo me di gran lunga più preparato) l’ha dimostrata solo tra ottobre e dicembre, appena arrivò a Napoli.ottima osservazione amico Umberto E’ vero tra le cose da migliorare cè sicuramente la capacità di saper cambiare modulo e strategia in corsacosa che il ns mister ha fatto raramente vedere.speriamo di ricrederci.

 7. HALAY EKA. TEMAHIRKA TKEWUN GN MUHUR DENKORO EKA, ZEHZN EYU PHILOSOPHY NATKA, WEGENAWI EKA-ANXAR REBHA NAY ZI KEBABI EKA TKEYD ZELEKA, EMO NAY ARAB HLWUNA AB ERITREA AFRIHUKA ALO MALET EYU, NAB MUSLIM KEY KYRUKA. AYESTEBAHALKAN EMBER BAAL SOMALIA, DJIBOUTI (HAGERAT ASLAM) KAB KEDEM TINTI GOREBABTI ETHIO EYEN, GUDAY NAY ERI GN XELAELAE ABILUKA. SEMIEKA NHNA ERITRAWIAN TEKAWEMTI PFDJ NKUN DEGEFTI BEZI RUKUS HASABKA FEXIMNA AY NKBELON. NETOM TMHROM TEMAHARO GN HMAK TMHROM KEM ZELEKA RUDUE EYU YHAZNELOM. GODIM.

 8. i definitely agree with the vision you set, thank you Professor. Even though your ideas are amazingly important and timely, the ground is less receptive and still lives on those moments of hatred. i hope i can see my kids will have breakfast in Asmara and Lunch In Addis. i believe there is still hope .

Leave a Reply