Nov 16 2014

Audio| ቃለ ምልልስ ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ - 1ይ፣ 2ይ፣ 3ይ ኽፋላት

(ገብረ ገብረመድህን)

ንህውሓት ነዊሕ ዝመርሑ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝፅሓፉዋ ‘’ልኡላውነትን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ’’ ዘርእስታ መፅሓፍ ሪኢቱኦም ሂቦም ኣለው።ኣብ ርክባት ህውሓትን ውድባት ኤርትራን ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ህውሓትን ህዝባዊ ግንባርን፣ኣብ መንጎ ህውሓትን ግገህትን፣‘’ሕንፍሽፍሽ’’ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፍለጥ ውሽጣዊ ቅልውላው ህውሓት፣ኩነታት ግዕዝይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሉን ካልኦትን ጉዳያት ኣልዒልና ኣዘራሪብናዮም ኣለና።

1ይ ኽፋል

————-

2ይ ኽፋል

————-

3ይ ኽፋል

************

0 Comments