Recent

Finfinnee

Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu

Sunday, February 7, 2016 @ 3:21 am

(Sultan Abdo) Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk.94/1997 kwt.2(3) irratti tumameera. Heerri mootummaa RDFI kwt. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu [...]