Recent

Articles by HornAffairs

HornAffairs
About HornAffairs (7 Articles)
HornAffairs' staff

Ibsa haala yeroo irratti Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kenname

Thursday, February 18, 2016 @ 8:08 pm

Duudhaaleen waljaalalaa fi walkabajuun waliin jiraachuu ummataa cimee itti fufa!! Biyyaafi naannoo keenyatti sirnootni abbaa irree darban imaammataafi tarsiimoowwan isaanii ilaacha tarkaanfachisan irraa maddan hojiirra oolchaniin Ummanni keenya [...]

Afaan Oromoorratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna

Wednesday, March 19, 2014 @ 2:41 am

(Charinnat Hundeessaa) Ji’oota muraasa dura korri 10fan Afaan Oromoorratti xiyyeeffate tokko kan Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa (BATOn) qopheesse tokko Finfinnee, Galma Waajjira Pirezidaantii Oromiyaatti adeemsfamee ture. Kora kanarratti [...]

“Galleen yoo mana ga’aniidha"

Tuesday, March 18, 2014 @ 2:43 am

Biyyi keenya Itoophiyaan lafa misooma qonnaaf ta’u bal’aa fi lagawwaan misooma jallisiif oolan hedduu qabdi.Lafti biyyattii misooma qonnaaf ta’u kun garuu guutummaatti misoomaaf oolaa akka hin jirre ragaleen yeroo addaddaa bahan ni mul’isu. [...]

Maalummaa Irreechaa keesumaa kan birraa

Monday, March 17, 2014 @ 2:35 am

(Charinnat Hundeessaatiin) Irreechi hiika baay’ee yoo qabaates hiiknisaa inni guddaan, “Galatoo Waaqayyoo” (Happy, thanks giving day’) jechuudha. Irreechi waggaatti al lama kan geggeeffamuudha, Irreecha Tulluufi Irreecha Malkaa. Inni [...]