Recent

Articles by Guest Author

About Guest Author (2 Articles)
Guest Author

Badii Adii

Tuesday, February 9, 2016 @ 1:45 am

(Bakar Waaaree) Oromummaan sabboonummaa dhiphummaan yookiin sabboonummaa of-tuulummaan dhufurratti osoo hin ta’in sabboonummaa maalummaa Oromoorratti hundaa’uun tahuu qaba. Maalummaan Ummata Oromoo Aadaa Ummata Oromoo ti. Eenyummaa Ummata Oromoo [...]

Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu

Sunday, February 7, 2016 @ 3:21 am

(Sultan Abdo) Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk.94/1997 kwt.2(3) irratti tumameera. Heerri mootummaa RDFI kwt. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu [...]