Recent

Ibsa haala yeroo irratti Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kenname

Thursday, February 18, 2016 @ 8:08 pm

Duudhaaleen waljaalalaa fi walkabajuun waliin jiraachuu ummataa cimee itti fufa!! Biyyaafi naannoo keenyatti sirnootni abbaa irree darban imaammataafi tarsiimoowwan isaanii ilaacha tarkaanfachisan irraa maddan hojiirra oolchaniin Ummanni keenya [...]

Badii Adii

Tuesday, February 9, 2016 @ 1:45 am

(Bakar Waaaree) Oromummaan sabboonummaa dhiphummaan yookiin sabboonummaa of-tuulummaan dhufurratti osoo hin ta’in sabboonummaa maalummaa Oromoorratti hundaa’uun tahuu qaba. Maalummaan Ummata Oromoo Aadaa Ummata Oromoo ti. Eenyummaa Ummata Oromoo [...]

Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu

Sunday, February 7, 2016 @ 3:21 am

(Sultan Abdo) Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk.94/1997 kwt.2(3) irratti tumameera. Heerri mootummaa RDFI kwt. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu [...]

Dh.D.U.O: “Oduun Qotiyyoon Dhale Jedhu Itti Fufee Jira”

Saturday, February 6, 2016 @ 4:24 am

Gidduu Kana Sooshaal-Miidiyaa fi Weebsaayitii adda addaatiin Hooggantoota Dhaabbata Dimokraatowaa Ummmata Oromoo Dh.D.U.O ilaalchisee himamaa ture dhugaa akka hin ta’in HornAffairs/Afaan Oromoo/n odeeffannoo qaama ilaalurraa fudhatee fi Yaalii [...]

Adeemsa kenniinsa haqaa Oromoo Gujii

Monday, March 23, 2015 @ 6:47 pm

Ogganaan Doorii Abbaa Doorii jedhama. Innis Raaba keessatti nama Abbaa Murtii ta’ee hojjetaa tureedha. Doorii jalatti Hayyuuwwaniifi Jaldhaabota hedduutu argamu. Adeemsa murtii kennuu kan geggeessan Hayyuuwwan yoo ta’an, hojiin [...]

Gumii Abbootii Gadaa: Utubaa tokkummaafi Oromummaa

Monday, March 23, 2015 @ 6:18 pm

Obbo Caalaa Soorii Abbootiin Gadaa Oromoo sirna Gadaa bara dheeraarraa kaasee dhalootarraa dhalootatti, jaarraarraa jaarraatti, Gadaarraa Gadaatti dabarsaa dhufanii jaarraa qaroominaa kanaan gahaniiru. Abbootiin Gadaa Oromoo baay’ina [...]

Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame

Monday, December 29, 2014 @ 1:17 am

Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame Bulchinsa Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota Afaan Oromootiin barsiisan ijaaruun eegalameera. Manneen barnoota kun Waldaa Misooma Oromiyaatiin kan ijaarame yammuu ta’u, kutaawwan [...]
1 2 3 4